Postup v praxi pri rozhodovaní o finančnej štruktúre

Zmyslom a cieľom finančnej analýzy a hodnotenia finančného zdravia podniku je zhodnotiť finančnú situáciu podniku a precizovať príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Snahou pritom je komplexne vyjadriť finančnú situáciu podniku, t.j. určiť všetky činitele, ktoré determinovali finančné zdravie podniku.

Postup finančnej analýzy

Postup finančnej analýzy pri rozhodovaní o finančnej štruktúre v praxi:

  1. skúmanie vzťahu medzi rizikom a výnosnosťou – v tomto prípade vychádzajú podniky z hodnoty ukazovateľa zadĺženosti a ukazovateľa úrokového krytia
  2. komparatívna analýza finančnej páky (financial leverage) – vychádza sa z výpočtu pomerových ukazovateľov, cez ktorý je možné určiť intervaly, v ktorých by sa mala hodnota vlastného, resp. cudzieho kapitálu nachádzať. Ťažiskom tejto analýzy je skúmanie finančných zdrojov podniku a optimalizovanie ich racionálnej skladby. Viac sa o finančnej leverage dočítate v článku Finančná páka.
  3. finančné plánovanie – finančné plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tvorbu podnikových cieľov a súhrn opatrení a činností na ich dosiahnutie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥