Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa výskum podmienok trhu, potrieb a želaní zákazníka, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok podnikania, a určenie …

Firemné plánovanie

Podnikové plánovanie Plánovanie tvorí z hľadiska organizačného začlenenia základnú funkciu manažmentu podniku od ktorej do veľkej miery závisí účinnosť celého komplexu riadiacich činností. Hlavnou úlohou …

KONTROLA A CONTROLLING

Dôležitá funkcia manažmentu – kontrolovanie zahŕňa mnoho aktivít, pomocou ktorých manažéri zisťujú , či dosahované výsledky zodpovedajú výsledkom plánovaným. Kontrolná funkcia zahŕňa uplatňovanie metód, ktoré …