HLAVNÉ ÚLOHY MANAŽÉRSKYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Štátnice – Manažment – 07 – 15 – HLAVNÉ ÚLOHY MANAŽÉRSKYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (MIS) V MALÝCH A STREDNÝCH FIRMÁCH, ZÁKLADNÉ POSYSTÉMY MIS, ICH ZÁKLADNÉ ÚLOHY A VÄZBY MEDZI NIMI, VYSVETLITE EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE MIS AKO KONKURENČNÚ VÝHODU PRE FIRMU

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 15 – HLAVNÉ ÚLOHY MANAŽÉRSKYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 07 – 15 – HLAVNÉ ÚLOHY MANAŽÉRSKYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (MIS) V MALÝCH A STREDNÝCH FIRMÁCH, ZÁKLADNÉ POSYSTÉMY MIS, ICH ZÁKLADNÉ ÚLOHY A VÄZBY MEDZI NIMI, VYSVETLITE EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE MIS AKO KONKURENČNÚ VÝHODU PRE FIRMU.


Manažment - otázka č. 15
I. HLAVNÉ ÚLOHY MANAŽÉRSKYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (MIS) V MALÝCH A STREDNÝCH FIRMÁCH
II. ZÁKLADNÉ POSYSTÉMY MIS, ICH ZÁKLADNÉ ÚLOHY A VÄZBY MEDZI NIMI
III. VYSVETLITE EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE MIS AKO KONKURENČNÚ VÝHODU PRE FIRMU
Informačný systém firmy (IS)
je súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, výber, spracovávanie, distribúciu a prezentáciu informácií vo firme, pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie.
Hlavnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, aktuálnych a presných informácií vo vhodnom čase a forme pre prípravu rozhodnutí.
Automatizovaný informačný systém
Je užší pojem ako IS. Je to taký IS, v ktorom sú všetky činnosti v rozhodujúcej miere automatizované.
Delenie IS podľa jednotlivých úrovní riadenia (informačná pyramída):
o Exekutívne informačné systémy (EIS)
o Systémy na podporu rozhodovania (SPR)
o Manažérske informačné systémy (MIS)
o Transakčné systémy (TS)
(O MIS hovoríme až nad operatívnou úrovňou riadenia. Všetky informačné systémy, ktoré sú vyššie ako TS sa chápu ako MIS (teda aj SPR aj EIS patria medzi MIS). Transakčné systémy sa používajú pri operatívnom riadení, EIS slúžia pre potreby vrcholovému manažmentu.)
I. Úlohy manažérskych informačných systémov:
(Čo hovoria o MIS softvérové firmy na i-nete:)
Manažérsky informačný systém je výkonný nástroj určený pre manažment podniku na podporu strategického rozhodovania na základe analýzy aktuálnych informácií a dát.
Základom úspešného MIS je transformácia dát na informácie tak, aby ich manažéri mohli využiť.
MIS umožňuje manažmentu získavať v koncentrovanej podobe tie informácie, ktoré potrebuje k rýchlemu, efektívnemu a kompetentnému rozhodovaniu v každej z funkčných oblastí (personalistika, financie, výskum a vývoj, riadenie výroby, marketing,...), k analýze kľúčových faktorov v riadení organizácie, k efektívnemu využívaniu vnútrofiremných informácií.
Zabezpečuje prehľadnosť, dostupnosť a úplnú konzistentnosť (zhodnú interpretáciu) základných údajov.
Manažérsky informačný systém uspokojuje informačné potreby vrcholového a stredného manažmentu.
MIS zabezpečuje výber a prezentáciu informácií, ekonomické a finančné analýzy, plánovanie a modelovanie finančnej situácie podniku, zostavenie variantov podnikateľskej stratégie, odhaľovanie silných a slabých stránok vlastnej firmy i konkurencie.
Hlavné prínosy:
- Výrazné skrátenie času potrebného na analýzy rôzneho typu. Čo predtým trvalo hodiny, teraz sa dá stihnúť za niekoľko minút. Znamená to, že jednotliví užívatelia môžu robiť viac komplexnejších analýz a zostane im viac času na iné činnosti.
- Vďaka jednoduchosti použitia môžu s informáciami pracovať aj ľudia, ktorí nikdy predtým s počítačom nepracovali.
- Všetci pracovníci majú k dispozícií tie isté údaje, tie isté pomerové ukazovatele, používajú rovnaké jednotky. Toto výrazne zvyšuje schopnosť komunikácie a porozumenia vo firme.
- Ľudia, ktorí robia rozhodnutia, majú k dispozícií lepšie podklady, rozhodujú sa rýchlejšie a spoľahlivejšie.
- Informácie z rôznych zdrojov sú k dispozícii na jednom mieste v jednotnom tvare.
- Systém umožňuje sledovanie základných ukazovateľov a zároveň umožňovať dynamickú analýzu detailných úrovní a zisťovanie príčin.
MIS poskytuje požadované informácie pre potreby riadenia pre nasledovné okruhy problémov:
- Čo sa stalo? - reporting a monitoring
- Prečo sa to stalo? - analýza
- Čo sa môže stať? - modelovanie a optimalizácia
- Čo by sa malo stať? - plánovanie
MIS (podľa Čarnického):
Systém na pretváranie údajov z interných a externých zdrojov na informácie a na poskytovanie týchto informácií vo vhodnej forme manažérom na všetkých úrovniach riadenia a vo všetkých funkciách, s cieľom umožniť im včas a efektívne rozhodovať pri plánovaní, riadení a kontrole tých činností, za ktoré sú zodpovední.
Základné atribúty MIS:
o programová funkčnosť (aby systém plnil to, čo má)
o modulárnosť (systém pozostáva z modulov, preto tu existuje možnosť pružných inovácií)
o integrovanosť
o modifikovateľnosť
o používateľský komfort
o bezpečnosť a ochrana údajov
II. Základné podsystémy MIS, ich základné úlohy a väzby medzi nimi
Základnú štruktúru MIS tvoria podsystémy (moduly). Modulárnosť je jedným zo základných atribútov MIS (pozri vyššie).
Štruktúra manažérskeho informačného systému pre podnik závisí od charakteru činností, ktorými sa firma zaoberá. Táto štruktúra často korešponduje s funkčnou štruktúrou podniku, teda s jednotlivými funkčnými oblasťami podniku (napr. u systému SAP R/3). Sú to:
- ÚČTOVNÍCTVO
- LOGISTIKA
- PERSONALISTIKA
- ...
Napr. manažérsky informačný systém od slovenskej firmy Aurus tvoria tieto moduly (podystémy):
- SPRÁVCA - UTILITY
- ÚČTOVNÍCTVO - DANE
- FAKTURÁCIA - BANKA
- POKLADŇA - ODBYT
- ZÁSOBY - EXPEDÍCIA
- PERSONALISTIKA - MZDY
- VÝROBA - INVESTIČNÝ MAJETOK
- E-COMMERCE
K základným modulom MIS je možné pridať rozširujúce moduly, ako sú napr.:
- RISK MANAGEMENT (obsahuje nástroje na riadenie rizika rôzneho druhu - napr. kurzového rizika, úverového rizika, a pod.)
- CONTROLLING (kalkulácia produktov, klientov, nákladov a výnosov pre jednotlivé kalkulačné objekty, atď)
Jednotlivé moduly MIS majú spravidla jednotný dizajn, jednotné ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva maximálne raz.
III. MIS ako konkurenčná výhoda pre firmu
Manazeri mozu mat dobru intuiciu, vytrvalost a schopnost jednat s ludmi. Dlhodoby uspech vsak mozu dosiahnut len vtedy, ak sa pri rozhodovani riadia faktami - konkretnymi císlami. Plati to v prvom rade pre oblast financii. Konkretne císelne udaje sú vsak nevyhnutne aj pre marketing, predaj a dnes už aj pre vyrobu, sledovanie spokojnosti zakaznikov, kvality dodavatelov, ci struktury zamestnancov. I ked riadenie ludi zostane vzdy tak trochu umenim, kvantitativne ukazovatele sa stavaju stale dolezitejsim pomocnikom kazdeho manazera.
Tabuľkove procesory ako Excel, Lotus, ci Quattro, priniesli v prvej polovici devatdesiatych rokov v tomto smere rozsiahlu revoluciu. Manazeri a podnikovi analytici si sami mohli vyberat najdolezitejsie udaje a zoradovat ich, triedit, analyzovat a vytvarat z nich kvalitne podklady. Presnejsie, cielenejsie a podrobnejsie informacie znamenali rychlejsie a kvalitnejsie rozhodnutia.
Konkurencny boj sa zostril. Informacia sa stala konkurencnou zbranou.
Kto ma rychlejsi pristup ku kvalitnejsim informaciam, ziskava vyhodu. Ostatni ho musia dobiehat. Tabulkove procesory však narazili na obmedzenie !
Ako spracovat stotisic predanych poloziek za posledny rok? Ako to skombinovat so stavmi na sklade a nakupom materialu? Ktorych desat produktov najviac ovplyvnilo hospodarsky vysledok za posledne tri mesiace? Cim to bolo sposobene? Kazdy, kto ma s tym skusenost vie, ze taketo analyzy trvaju hodiny, dni, ba aj viac.
Preto sa objavili nove koncepcie. Masove rozsirenie osobnych pocitacov a pokroky v softverovom inzinierstve umoznili zase novu kvalitu podnikovych analyz. Vznikla nova generacia programovych systemov, tzv. business intelligence, niekedy oznacovanych aj ako manazerske informačne systemy, ktora si velmi rychlo zacala ziskavat obľubu u manažérov a analytikov.
Sú to špecializované nástroje, ktoré umožňujú priamy prístup k miliónom údajov.
Už nie je potrebné prácne naťukávať údaje do tabuliek alebo kopírovať a presúvať riadky a dávať pozor, aby sa nepokazili výpočtové vzorce alebo nevymazali záznamy. Užívateľ jednoducho dostane prístup k už predspracovaným a vytriedeným informáciám pripraveným na analýzu.
Tieto programy sú spravidla veľmi jednoducho ovládateľné, takže človek zvládne základy ovládania za 20 minút a môže pracovať.
Vďaka business intelligence má každý, kto to pre svoju prácu potrebuje, 24 hodín denne prístupné aktuálne informácie z podnikového systému. Každý sa však môže dostať len k tomu, k čomu má prístupové práva.
Ešte dôležitejšie je však to, že informácie sú už predpripravené na analýzu. Užívatelia si nemusia zhrávať a kombinovať údaje z rôznych zdrojov. Miesto toho si len vyberú, či sa chcú pozrieť napríklad na konkrétne nákladové účty v určitých strediskách, alebo tržby, zľavy a hrubú maržu pre jednotlivé tovarové skupiny rozdelené podľa zákazníkov.
Analytik alebo manažér interaktívne pracuje s informáciami, vyberá si ktoré kolónky chce vidieť, môže si vyfiltrovať určité skupiny údajov, zoradiť ich podľa rôznych kategórií, definovať si písmo, pozadie a ďalšie parametre. A to všetko bez akéhokoľvek programovania a pritom má prístup k aktuálnym údajom z celého systému.
Pochopiteľne, jednotlivé informácie si môže usporiadať do rôznych tabuliek alebo grafov.
Hlavné výhody, ktoré business intelligence prináša, sú:
- Výrazne sa skracuje čas potrebný na analýzy rôzneho typu. (Čo predtým trvalo hodiny, teraz sa dá stihnúť za niekoľko minút. Znamená to, že jednotliví užívatelia môžu robiť viac a komplexnejších analýz alebo im zostane viac času na iné činnosti.)
- Vďaka jednoduchosti použitia môžu s informáciami pracovať aj ľudia, ktorí nikdy predtým s počítačom nepracovali. ("Môj počítač mi slúžil len ako 4 000 dolárové hodiny na mojom pracovnom stole, až kým som nedostal Cognos PowerPlay. Teraz už si neviem predstaviť život bez neho" povedal Pat Elis, skladový manažér spoločnosti Chevron)
- Všetci pracovníci majú k dispozícií tie isté údaje, tie isté pomerové ukazovatele, používajú rovnaké jednotky. Toto výrazne zvyšuje schopnosť komunikácie a porozumenia vo firme.
- Ľudia, ktorí robia rozhodnutia, majú k dispozícií lepšie podklady, rozhodujú sa rýchlejšie a spoľahlivejšie, zvyšuje sa produktivita
- Systém umožňuje sledovanie základných ukazovateľov (akási palubná doska manažéra) a zároveň dynamickú analýzu detailných úrovní a zisťovanie príčin. (Môže to byť napríklad sledovanie kľúčového ukazovateľa priebežné náklady a ich percentuálne porovnanie s plánom. Pokiaľ sa odchýlka dostane mimo určitého stanoveného pásma, manažér si pozrie náklady podľa jednotlivých skupín a zistí, že za posledné obdobie stúpajú náklady na pracovné cesty. Tu sa ukáže, že stúpajú náklady predovšetkým na jednom stredisku. Ak je systém business intelligence dobrý, všetky tieto operácie by dokopy nemali zabrať viac než päť minút. Zbytok práce zostáva na manažérovi, aby zvážil, či existuje nejaký dôvod na to, aby pracovníci na tom stredisku viac cestovali...)
- Systém poskytuje vysokú bezpečnosť údajov. Každý užívateľ má prístup len k určitým údajom na základe systému hesiel a prístupových práv. To znamená, že by nemalo dôjsť k zneužitiu údajov.
(Len pre informáciu, aby to bolo jasné):
Základné programové vybavenie:
- operačné systémy (MS DOS, MS Windows)
- systémové obslužné programy (Norton Commander)
- ...
Štandardné aplikačné programové vybavenie:
- MS Word
- MS Excel
- ...
Individuálne:
- ide o vlastné riešenie MIS, firma si ho vytvára sama, pomocou vlastných kapacít, vlastných odborníkov, ide o MIS "šitý na mieru"
- výrazne lacnejšie
Univerzálne:
- ide o zakúpené hotové riešenie, MIS, ktoré tvoria špecializované firmy, napr. SAP.
Existuje tu možnosť individuálne ho dotvoriť , ak nevyhovuje našim požiadavkám
- pomerne drahé, nutnosť prispôsobiť ho na potreby firmy, ale možnosť rýchleho zavedenia, vysoká kvalita riešenia MIS

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 15 – HLAVNÉ ÚLOHY MANAŽÉRSKYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥