VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV

VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV
– charakt. – súhrn všeobecných, odborných, teoretických a praktických vedomostí, ktoré človek cieľavedome získava v priebehu vzdelávacieho procesu v školskom systéme alebo iných vzdelávacích zariadeniach
– charakt. – KVALIFIKÁCIA – je daná profilom prípravy na povolanie, kt. je potrebný pre dané prac. miesto a dĺžku práce. Kvalifikácia existuje iba vo vzťahu k zamestnaniu. Vzdelanie je dané stupňom dokončenia školského vzdelania a objemom všetkých vedomostí a schopností, ktoré pracovník behom svojho života získal.
– CIELE A VÝZNAM podnikového vzdelávania pracovníkov
– CIELE : prehlbovať úroveň ich vedomostí a schopností a zmeniť ich profesionálne /resp. pracovné/ správanie za účelom zníženia rozdielu medzi charakteristikou zamestnanca a požiadavkou na neho kladenou. Jednou z ciest na znižovanie tohoto rozdielu je realizácia tréningov, čiže vzdelávacích programov.
– CIEĽ – zabezpečenie vysokej profesionálnej úrovne každého pracovníka formovaním pracovných schopností
– formovanie osobnosti pracovníka a sociálnych vlastností, ktoré ovplyvňujú správanie, vedomie a motiváciu pracovníka a odrážajú sa v medziľudských vzťahoch na pracovisku
Ciele musia byť neustále aktualizované s ohľadom na výsledky analýzy obsahu prac. miesta a výsledky analýzy spôsobilosti a musia úspešne vykonávať potrebné činnosti.

Celý systém vzdelávania je možné rozčleniť do FÁZ:
A) identifikácia potreby vzdelávania
B) plánovanie vzdelávania
C) realizácia vzdelávania
D) hodnotenie vzdelávania
A)Potreby vzdelávania a analýza potreby
Kvalifikácia a vzdelanie sú ťažko kvantifikovateľné vlastnosti človeka a preto nie je ľahké identifikovať potreby podniku v oblasti vzdelávania. V tejto fáze ide o špecifikovanie potreby vedomostí, zručností, schopností a kompetencie pre cieľové skupiny pracovníkov. Potreby vzdelávania sa určia ako rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými výsledkami podniku, alebo sa určia ako rozdiel medzi dosiahnutými výkonmi jednotlivých podnikových útvarov a medzi predpokladanými, alebo sa určujú úrovňou výkonnosti jednotlivých zamestnancov.
Potreby vzdelávania slúžia k stanoveniu cieľov vzdelávania. Ďalej nám to pomôže určiť poznanie cieľov podniku, analýza práce, úloh, vedomostí, schopností a zručností pracovníkov.
Potreby vzdelávania možno určiť na základe cieľov a podnikovej politiky, a to analýzou možností prispenia podnikového vzdelávania na ich realizáciu.
K základným podnikovým potrebám, kt. možno ovplyvniť podnikové vzdelávanie patrí:
1. udržanie úrovne výkonnosti prac. org. Zameriava sa na zdokonaľovanie schopností prac. formou plánovania a kariéry pracovníkov a nerovnováha týchto schopností potom vyvoláva potrebu vzdelávania
2. efektívnosť organizácie, zisk, Náklady, kvalita výstupov…..- všetky tieto ukazovatele môžu signalizovať nedostatky, kt. je možné formou vzdelávania ovplyvniť /redukovať/.
3. kultúra org., skúmanie hodnôt, noriem……., tu môžeme nájsť oblasti, v kt. by podnikové vzdelávanie mohlo pomôcť k väčšiemu akceptovaniu /stotožneniu sa / hodnôt podniku.

Analýza potreby vzdelávania – pre ANALÝZU je možné použiť niekoľko METÓD:
1. analýza údajov o org., prac. miestach a jednotlivých pracovníkoch
2. analýza dotazníkov alebo iných foriem prieskumov názorov, postojov a požiadaviek prac. týkajúcich sa vzdelávania
3. analýza požiadaviek vedúcich pracovníkov na vzdelanie svojich podriadených
4. monitorovanie výsledkov porád a diskusií
5. skúmanie a hodnotenie prac. výkonu jednotlivých pracovníkov
6. analýza prac. záznamov, kt. vedie vedúci pracovník

Pre určenie potreby prac. je potrebné opierať sa o údaje o prac., o názory vedúceho prac. a o výsledky hodnotenia prac. výkonu.

B) Plánovanie vzdelávania
Už v priebehu identifikácie potrieb vzdelávania sa objavujú plány, tieto sa potom upresňujú a doplňujú, až je hotový plán vzdelávania, kde je najdôležitejší rozpočet a program. Program sa ďalej konkretizuje, špecifikuje, stanovia sa kategórie, počty, metódy, prostriedky a časový plán.
Aby bol proces vzdelávania efektívny, musia plány spĺňať 3 ciele:
1. musia vychádzať z potrieb podnikových i potrieb jednotl. pracovníkov
2. vzdelávanie a jeho ciele by mali jasne povedať, kt. problémy a podnikové potreby budú riešiť
3. vzdelávanie by malo byť vedené odborníkmi na vzdelávanie

Dobre navrhnutý, pripravený plán vzdelávania by mal odpovedať na tieto otázky:
I. Aké školenie má byť zabezpečené?
II. Komu bude určené?
III. Akým spôsobom bude realizované?
IV. Kto ho bude realizovať?
V. Kedy?
VI. Kde?
VII. S akými nákladmi?

C) Realizácia vzdelávania
– vytváranie motivačných podmienok pre určenie
– voľba obsahu vzdelávacích programov
– voľba metód vzdelávania a určenie toho, kto bude vzdelávanie realizovať

Komentáre k článku VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV (2)

  1. Proces vzdelávania pracovníkov sa typicky delí do štyroch fáz: identifikácia vzdelávacích potrieb, plánovanie vzdelávacích aktivít, realizácia vzdelávania a hodnotenie efektívnosti vzdelávacích programov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥