PREPÚŠŤANIE PRACOVNÍKOV

Odchody zo zamestnania:
1. odchody navrhnuté zamestnancom – buď ide o subjekt. príčiny, alebo sú to odchody do dôchodku.
2. odchody navrhnuté zamestnávateľom – ide o príčiny: z viny prac., znižovanie počtu prac.

Cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi požadovanou a skutočnou potrebou.

Odchody navrhnuté zamestnancom:
A)Subjektívne príčiny /fluktuácia/:
1. organizačné faktory : – firemná politika, – odmeňovanie,- pracovná náplň, – prac. skupina, – prac. podmienky, -prac. prostredie,- veľkosť firmy, -poloha firmy, – lokalita
2. individuálne faktory :
Profesné – prac. zaradenie, – úroveň schopností, – postavenie v zamestnaní
Osobné – vek, – vzdelanie, – prax, – záujmy, – rodinné záv., – osobnosť, – rodinné
predpoklady
3. ekonomické faktory: – trh prac. síl, – nezamestnanosť, – počet voľných miest, – úroveň náboru, – úroveň reklamy

Je potrebné s každým prac., ktorý odchádza porozprávať sa a zistiť príčiny odchodu. Odporúča sa tiež sledovať kvalitu prac., ktorí odchádzajú.

B)Odchody do dôchodku:
– pri prebytku zamestnancov, ich motivujeme k odchodu a to: napr. určitou finančnou čiastkou, mimoriadnou odmenou a pod.
– pri stabilizácií starších zamestnancov, pružný prac. čas, práca doma, skrátená práca doma, fin. zľavy, príplatky v dôchodku

Odchody navrhnuté zamestnávateľom:
A) prepúšťanie z viny zamestnanca – je v rámci zamest. vzťahov najvyšší trest, nie je ľahké ho previesť. Ak org. kt. riši problémy s takýmito zam., mala by dopredu upozorniť a urobiť ešte niekoľko krokov ako : – ústne alebo písomné varovanie, finančné tresty.
Dôvody, z kt. možno prac. prepustiť:
– krádež
– fyzické napadnutie
– alkohol, drogy, zbrane
– zneužívanie počítača
– poškodenie bezp. systému
– sfalšovanie prac. záznamov

Odporúča sa vypracovať presné smernice, podľa ktorých je možné prepustiť zam. a oboznámiť prac. s týmito smernicami. Je vhodné prevádzať pravidelné hodnotenia pracovníkov a zaznamenať každý prípad nevhodného chovania prac. a upozorniť prac., že takýmto chovaním ohrozuje prac. proces a môže byť prepustený. Je potrebné ešte spísať všetky disciplinárne kroky a dokázať patričné obvinenia ešte pred prepustením. Tiež je potrebné ešte raz si predtým prejednať a vypočuť pracovníka.

B) znižovanie stavu prac. -je to najkomplikovanejší spôsob prepúšťania pra. Existujú určité stratégie, ktorémôžu zmierniť prepúšťanie:
– zastaviť nábor, prijímanie prac.
– umožniť dobrovoľné odchody na základe kritérií výkonu
– nedobrovoľné odchody na základe výkonu
– nová deľba práce
– prepúšťanie

Organizácie, ktoré sa rozhodnú, že budú prepúšťať by mali urobiť tieto kroky:
1. oznámiť prac. že sa bude prepúšťať 30-60 dní vopred
2. zverejniť postup prepúšťania
3. urobiť isté opatrenia k zachovaniu príjmov prac. /odstupné/
4. pomoc nájsť nové zamestnanie formou informácií o nových, voľných prac. miestach, formou doporučujúcich listov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥