Možnosti počítačovej podpory merania rizika

Možnosti počítačovej podpory merania rizika – najznámejším je produkt @Risk od firmy Palisade Corporation.. Analýza rizika je kvantitatívnou metódou, ktorá generuje výsledky možných budúcich situácií pomocou pravdepodobnostného hodnotenia.
Používa sa vzorkovanie, ktoré už bolo spomínane Monte Carlo a Latin Hypercube.

Vzorkovanie Latin Hypercube – je výsledkom vývoja vzorkovacích techník, ktoré ktoré je navrhnuté tak, aby presne odzrkadľovalo vstupné rozdelenie pri menšom počte opakovaní v porovnaní s metódou Monte Carlo. Kľúčom vzorkovania Latin Hypercube je rozvrstvenie vstupného rozdelenia pravdepodobnosti. Rozvrstvením sa rozdelí kumulatívna krivka pravdepodobnosti na rovnaké intervaly na škále kumulatívnej pravdepodobnosti (od 0 po 1). Vzorka je potom náhodne vybraná z každého intervalu vstupného rozdelenia a vzorkovanie reprezentuje hodnoty v každom intervale.

Stručný prehľad softwaru pre analýzu rizika:
1. Decision Tools – integrovaný softvétový balík od Palisade Corporation určený na modelovanie a analýzu rizika, ktorý v sebe zahŕňa 5 produktov:
– @Risk – analýza rizika
– Precision Tree – vzťahové diagramy a rozhodovacie stromy
– TopRank – realizuje analýzu citlivosti
– BestFit – programová podpora na určenie vhodného typu rozdelenia pravdepodobnosti pre vstupné premenné
– RiskView – výkonný nástoj na prezeranie, výber, ale aj tvorbu pravdepodobnostných rozdelení, pričom stačí nakresliť tvar krivky distribučnej funkcie a vložiť do programu @Risk
2. @Risk for Microsoft Project – využíva len Microsoft Project, optimalizácia ciest
3. Crystal Ball – nadstavba Excelu, podobný s @Risk, ale je menje flexibilný
4. Decision Pro – nadstvaba do Excelu, lineárne programovanie a prognostické metódy, optimalizér.
5. Monte Carlo – najsilnejší produkt na analýzu rizika
6. Predict!
7. Risk Folio
8. Risk Safeurčený pre poistný priemysel
9. Reval – autori: Varcholová, Gazda

Komentáre k článku Možnosti počítačovej podpory merania rizika (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥