Podstata a náplň hodnotenia rizika

Podstata a náplň hodnotenia rizika – hodnotenie rizika je činnosť, ktorá prebieha v úzkej nadväznosti s hodnotením celkovej výhodnosti jednotlivých variantov rozhodovania. Riziko neposudzujeme izolovane, ale vo vzťahu k určitým kritériám hodnotenia týchto variantov, ktorými sú napr. zisk, výnosnosť vložených prostriedkov, v prípade hodnotenia napr. podnikateľských projektov je to čistá súčasná hodnota atď.

V procese hodnotenia vystupujú:
– subjekt – hodnotí jednotlivé varianty riešenia rozhodovacieho problému. Je dôležitý postoj hodnotiteľa k riziku, ktorý ovplyvňuje proces hodnotenia a jeho výsledky.
– prostredie – v ktorom hodnotenie prebieha, tvorí predovšetkým firma, ktorá hodlá projekt realizovať. TU je dôležitá hospodárska situácia firmy a rozsah jednotlivých podnikateľských zámerov vzhľadom na prostriedky, ktorými firma disponuje.
– podnikateľský projekt (zámer) – ktorý je predmetom hodnotenia.
Poznáme štyri prípady hodnotenia:
1. Hodnotiteľ disponuje výsledkami merania rizika podnikateľských projektov v podobe ich rizikových kriviek.
2. Boli identifikované faktory rizika, avšak jeho meranie absentuje.
3. Vplyv rizika na kritéria hodnotenia sa rešpektuje korekciou hodnôt týchto kritérií (určených za podmienok istoty).
4. Hodnotenie prebieha tradičným spôsobom bez explicitného rešpektovania rizika projektu.
Postup od 1 po 4 je od najlepšieho k najhoršiemu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥