Personálne plánovanie

Výhľadové plánovanie práce Postupy: – jednoduchá logika – metóda simulácie – optimalizačný prístup – metóda modelových závodov – metódy komparácie – benchmarking – kvalifikované odhady …

METÓDA STRANDIN

STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE – METÓDA STRANDIN – (francúzska manažérska škola – THIETARD, 1987) – skupinová metóda prijímania strategických rozhodnutí založená na priamej alebo počítačovej komunikácii medzi …

Obsah personálneho plánovania

Obsah personálneho plánovania tvoria: a) úlohy – zabezpečiť pre dosiahnutie podnikových cieľov kvantitatívne a kvalitatívne výkony b) stratégie – ich obsahom je stanovenie možností profesionálneho …

PERSONÁLNE PLÁNOVANIE

Personálne plánovanie sa tiež nazýva plánovanie ľudských zdrojov. Spojovacím článkom v personálnom plánovaní je práca (ľudský kapitál). V psychologickom postupe sa v analýze pracovnej činnosti …

Plánovanie výrobných kapacít

Plánovanie výrobných kapacít je prvkom plánovania výroby. Výrobná kapacita – maximálny objem produkcie, ktorý môže výrobná jednotka (podnik, závod, divízia, …) vyrobiť za určitú dobu …

Plánovanie zásob

DRUHY ZÁSOB: a) z hľadiska použitia: – zásoby nevyhnutné k výrobe (suroviny, polotovary, súčiastky, …) – zásoby náhradných súčiastok pre stroje a zariadenia – zásoby …

Plánovanie nákupu materiálov

U kontinuálnej výrobe (napr. hutnícky, potravinársky, chemický priemysel) sa uplatňuje tzv. plynulá dodávka surovín, t.j. nepotrebujeme mať zásoby. U diskontinuálnej výrobe (napr. stavebný priemysel, výroba …

PLÁNOVANIE VÝROBY

Jadrom činnosti podniku je výroba, v ktorej sa odohráva výrobný proces. Širší proces, ako je výrobný proces, je zhodnocovací proces-začína nákupom surovín a materiálov a …

Pružné výrobné systémy

Pružné výrobné systémy Pružné výrobné systémy predstavujú technológiu, ktorá zabezpečuje znižovanie nákladov na jednotku výroby a vyššiu kvalitu pri súčasne zdokonalenom manažmente a zabezpečení vyšších …

PLÁNOVACIE POSTUPY

V rôznych organizáciách a na rôznom stupni riadenia sa využívajú rôzne plánovacie postupy. Poznáme niekoľko plánovacích postupov: a) plánovanie “zvrchu“ – plánovanie zhora-nadol – centralizované …

MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

Systém plánovania možno charakterizovať z niekoľkých aspektov: 1. úroveň plánovania– rozlišujeme: a) plán rozvoja podniku ako celku (korporatívne plánovanie) b) plánovanie organizačných jednotiek (napr. divízií, …

OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

1. FORMULÁCIA CIEĽOV 2. ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA 3. VÝBER ČINNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČIA DOSIAHNUTIE VYTÝČENÉHO CIEĽA 4. ANALÝZA A HODNOTENIE SPÄTNEJ …