TEÓRIE VEDENIA

VÝVOJ TEÓRIÍ VEDENIA: teória charakteristických vlastností behavioristická teória situačné teórie transformačné teórie

MOC V ORGANIZÁCII

Vedenie je vlastne ovplyvňovanie podriadeného. Vedúci pracovník vedie a ovplyvňuje na základe moci. Moc – kontrola, ktorú osoba má a môže vykonávať nad inými. French, …

Teória transformačného vedenia

Teória transformačného vedenia – nastáva tu návrat určitých charakterových vlastností, ktoré súvisia s osobnosťou, vlastnosťami vedúceho pracovníka. Táto teória zahŕňa pojem charizma vedúceho pracovníka (uprednostňuje …

SITUAČNÉ TEÓRIE

Koncom 50. rokov sa začínajú objavovať situačné teórie vedenia. F. Fiedler – od začiatku 50. rokov sa systematicky zaujímal o vodcovstvo. Až koncom 60. Rokov …

TEÓRIA CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ

Teória charakteristických vlastností predstavuje prvý systematický pokus porozumieť problematike vedenia. Je zameraná na rozpoznanie zvláštnych charakteristík vedúceho, ktoré predznamenávajú úspech. Znamená výskum, v ktorom sa …

Vedenie

Vedenie je schopnosť viesť alebo umenie presviedčať, usmerňovať a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci a k dosahovaniu cieľov firmy. Spôsob vedenia predurčuje spôsob komunikácie. Rozlišujeme: …

Vedenie a teórie vedenia

Vedenie je sociálny proces, v ktorom vedúci hľadá dobrovoľnú účasť podriadených v snahe dosiahnuť ciele organizácie. Musí byť prítomné na všetkých úrovniach organizácie. Vodcovské správanie …

Vedenie, vodcovstvo a participácia

Koontz a O’Donnell (1972) jasne definovali päť základných funkcií manažéra: plánovanie (planning) organizovanie (organizing) rozmiestňovanie (staffing) vedenie (leading) kontrola (controlling) Každú funkciu manažéra autori bližšie definujú …