MOC V ORGANIZÁCII

Vedenie je vlastne ovplyvňovanie podriadeného. Vedúci pracovník vedie a ovplyvňuje na základe moci. Moc – kontrola, ktorú osoba má a môže vykonávať nad inými.

French, Raven – v organizáciách, ekonomických systémoch, rozlišujú 5 typy moci:

 • donucovacia moc – je založená na strachu. Dôsledkom nesúhlasu s činmi, názormi, pokynmi nadriadeného je trest.
 • odmeňovacia moc – opak donucovacej moci. Podriadení vedia, že keď vykonajú priania nadriadeného, budú odmenení (finančne či nefinančne).
 • legitímna moc – vyplýva z postavenia v podnikovej hierarchii (ide s každou funkciou)
 • odborná moc – je založená na vedomostiach, skúsenostiach a schopnostiach. Mnohokrát sú vedúci s odbornou mocou dobrými vedúcimi pracovníkmi.
 • pridelená moc – vedené osoby (podriadení) sa stotožňujú so svojimi vedúcimi

Zložky moci

Týmto dvom autorom sa vytýka, že sa jednotlivé typy moci prelínajú, preto došlo k deleniu moci na 3 zložky:

 • MOC – schopnosť ovplyvňovať iných. Je to prostriedok, pomocou ktorého vedúci môže prinútiť svojho podriadeného, aby niečo urobil alebo aby si niečo myslel. Je to schopnosť nielen jednotlivca, ale aj celej skupiny.
 • VPLYV – proces, v ktorom sa A usiluje dosiahnuť, aby B niečo vykonal alebo aby niečo vykonal inak než povodne chcel. Ak chce niekto niekoho efektívne ovplyvňovať, mal by mať na to mocenskú základňu.
 • AUTORITA – právo využívať moc na konanie iných. Spája sa s legitímnou mocou (ak mám legitímnu moc, mám autoritu). Autoritu možno získať aj na základe osobnosti (autorita z osobnosti). Môže však existovať aj moc bez autority (napr. politici).

Moc v organizácii

Moc v organizáciách môže mať tieto podoby:

 • moc zo zdrojov moc, ktorú dostávame z vyšších miest (priamo s funkciou). Majiteľ moci má k dispozícii zdroje (finančný riaditeľ rozhoduje o financiách, je pravdepodobné, že bude mať moc nad niekým iným, nemusí to byť podriadený, napr. námestník …). Ide teda o pravdepodobnú moc – môže, ale nemusí sa využívať. Aby mal vedúci túto moc, musia byť splnené tieto podmienky:
 • musia byť schopní využívať tieto zdroje vo vzťahu k nejakému pracovníkovi, ak nie je od vedúceho závislý; pokiaľ ide o pridelenie zdrojov, potom tieto zdroje nie sú prameňom moci
 • podriadená osoba, nad ktorou chcú mať moc, musí mať záujem o zdroj, ktorý má k dispozícii, alebo sa ho musí obávať
 • tejto moci sa možno vzdať alebo ju možno vôbec nevyužívať
 • moc z pozície (legitímna moc) moc, ktorá súvisí s funkciou a získava sa v dôsledku funkcie. Vďaka tomu, že vedúci zastáva určitú pozíciu vo firme, má právo dávať inštrukcie podriadeným. Mnohí vedúci pracovníci sú od tejto formy moci veľmi závislí a cítia sa bez nej bezmocní. Táto moc však vedúcich neoprávňuje využívať autoritatívny alebo direktívny štýl vedenia. Nemá dávať autoritu vo vzťahu k ľuďom, ale autoritu vo vzťahu k situáciám. Skutočnosť, že pracovníka vymenovali za vedúceho, ho neoprávňuje rozkazovať ľuďom okolo, ale riešiť situácie určitým spôsobom, klásť určité otázky, presadzovať určité priority. V prípade, že túto moc bude vedúci viac využívať na riadenie situácie, bude sa mu riadiť ľudí ľahšie, preto sa treba viac zameriavať na výsledky a menej na metódy.
 • moc z odbornosti v prípade, že má človek nejakú odbornosť, budeme ho považovať za odborného vedúceho. Takýto vedúci je efektívnejší. Túto moc mu dávajú podriadení, okolie, a môže ju potom voči tomuto okoliu použiť. Vedúci si ju nemôže nárokovať sám od seba.
 • moc osobnosti (vodca) mnohí vodcovia majú také osobné vlastnosti, ktoré označujeme „ sila osobnosti “ a v niektorých extrémnych prípadoch hovoríme aj o charizme. Závisí to hlavne od príťažlivosti, od toho, ako ho vníma okolie.

Organizácie, ktoré využívajú moc zo zdrojov a moc z pozície, sú plné príkazov, nariadení, kontroly a sú to typické byrokratické organizácie. Pokiaľ vedúci pracovník využíva iba moc z pozície, ide o autoritatívny štýl vedenia.

Moc z pozície môže časom skĺznuť do negatívnej moci – moc z pozície umožňuje vedúcemu aj zabraňovať alebo zakazovať tomu, aby sa určité veci urobili. Mnohí vedúci majú viac predpokladov veci zastavovať ako ich iniciovať. Preto by si takíto vedúci mali uvedomiť, že aj ich podriadení držia v rukách určitú moc.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥