ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ROZVOJA MIS V PODNIKOVEJ PRAXI

Štátnice – Manažment – 07 – 16 – ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ROZVOJA MIS V PODNIKOVEJ PRAXI, POSTUP PRI VÝBERE A NÁKUPE VHODNÉHO MIS PRE MANAŽMENT FIRMY, POSTAVENIE A ÚLOHY MANAŽÉROV PRI VÝBERE, ZAVÁDZANÍ A VYUŽÍVANÍ MIS V MANAŽÉRSKEJ PRÁCI

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 16 – ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ROZVOJA MIS V PODNIKOVEJ PRAXI (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 07 – 16 – ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ROZVOJA MIS V PODNIKOVEJ PRAXI, POSTUP PRI VÝBERE A NÁKUPE VHODNÉHO MIS PRE MANAŽMENT FIRMY, POSTAVENIE A ÚLOHY MANAŽÉROV PRI VÝBERE, ZAVÁDZANÍ A VYUŽÍVANÍ MIS V MANAŽÉRSKEJ PRÁCI.


Manažment - otázka č. 16
I. ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ROZVOJA MIS V PODNIKOVEJ PRAXI
II. POSTUP PRI VÝBERE A NÁKUPE VHODNÉHO MIS PRE MANAŽMENT FIRMY
III. POSTAVENIE A ÚLOHY MANAŽÉROV PRI VÝBERE, ZAVÁDZANÍ A VYUŽÍVANÍ MIS V MANAŽÉRSKEJ PRÁCI
(Sorry za tie odrážky, snaha bola, ale ináč to nešlo)
I. Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi
Výskum poukázal na tieto problémy:
o nedoceňovanie významu spracovania informačnej stratégie firmy
( Ide o strategické plánovanie informačného systému firmy. Dôvodmi pre strategické plánovanie IS firmy sú:
- predovšetkým zostrujúce sa konkurenčné prostredie, pričom dobrý informačný systém sa môže stať pre firmu konkurečnou výhodou.
- výrazný rast zložitosti a náročnosti informačných systémov- z toho vyplýva potreba informačný systém strategicky plánovať.
Cieľom plánovania informačných systémov v podniku je, aby MIS podporoval globálnu stratégiu firmy. Potrebná je orientácia na najnovšie technológie a trendy, progresívne techniky a využiť ich na dosiahnutie celkovej stratégie firmy.)
o nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS (často sa celý výber a nákup zredukuje na otázku ceny)
o malá pozornosť sa venuje vytváraniu MIS pre vrcholový manažment firmy ( teda exekutívnych informačných systémov)
(Exekutívny informačný systém (EIS) - manažérsky informačný systém pre vrcholový manažment.
Dôvodom vzniku EIS bolo, že pôvodné MIS sa viazali na strednú a nižšiu úroveň riadenia a neuspokojovali informačné požiadavky vrcholového manažmentu.
EIS - automatizovaný, počítačovo založený systém, ktorý poskytuje vrcholovému manažmentu interné a externé informácie relevantné pre ich strategické riadenie.
U EIS rastie význam externých informácií v porovnaní s MIS na nižších úrovniach.)
o nedostatočná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie MIS
o pomalý prechod na intranet
(Intranet môžeme definovať najjednoduchšie ako interný internet v podniku. Je to lokálna počítačová sieť, v ktorej sú využité princípy, technológie a postupy používané na internete. Zachované sú možnosti pripojiť celý intranet na globálnu sieť internet.
Dôvody vzniku intranetu:
- kvôli nedostatočnej kapacite internetu z hľadiska potrieb firmy a preťaženiu liniek a predovšetkým kvôli bezpečnosti a ochrane dát (najmä finančných transakcií a know-how vo vnútri firmy). V intranete tieto problémy neexistujú.
- efekt pre používateľov - jednotné prostredie pri práci s internetom aj pri práci na intranete. Pritom môže mať každá firma vlastný intranet a môže všetky informácie vo firme rozdeliť na časť neverejnú (k dispozícii len na intranete) a časť verejnú (k dispozícii všetkým užívateľom internetu)
o nedostatočná integrácia jednotlivých podsystémov, resp. modulov (integrácii modulov venuje stále najväčšiu pozornosť výrobca systému SAP R/3)
o nedostatočné vybavenie výpočtovou technikou
o nízka komplexnosť riešenia MIS
o nedostatočné využívanie funkčných možností už zavedených MIS
" Keď Forda využívame ako Trabanta"
Čarnický
o slabá ochrana údajov a bezpečnosť spracovania dát (ešte stále existujú systémy, ktoré nespĺňajú dostatočne základnú požiadavku bezpečnosti a ochrany dát v MIS)
II. Postup pri výbere a nákupe vhodného MIS pre manažment firmy
( Existujú 3 spôsoby zabezpečenia MIS:
1. vlastné riešenie - individuálne - prostredníctvom vlastných odborníkov vo vnútri firmy
2. zakúpené hotové riešenie - univerzálne
3. kombinácia predchádzajúcich dvoch - tu jestvuje odporúčanie:
"Buy the best and build the rest" - dotvoriť vlastným riešením niektoé oblasti, ak nevyhovujú našim požiadavkám
Teda nasledujúce sa týka 2.a 3. spôsobu zabezpečenia MIS)
Nesprávnym prístupom je výber zredukovaný len na otázku ceny.
Správny postup pri vytváraní MIS obsahuje tieto etapy v tomto slede:
(ORGWARE - predstavuje vytvorenie organizačnej štruktúry s vymedzením právomocí a zodpovedností, až potom môžu prísť na rad ďalšie etapy: vyberie alebo vytvorí sa vhodný SOFTWARE, podľa náročnosti a požiadaviek softwaru sa vyberie vhodný HARDWARE a až na základe existujúcej org. štruktúry, softwaru a hardwaru sa môže vytvoriť vhodná POČÍTAČOVÁ SIEŤ)
Postup pri výbere a nákupe by mali tvoriť tieto kroky:
1. formulácia (ujasnenie) informačných požiadaviek na MIS
2. zistenie (určenie) vlastných finančných možností na nákup
3. získanie informácií o dostupných MIS na trhu
4. analýza a porovnanie jednotlivých ponúk MIS, porovnanie základných atribútov (pozri otázku 15: zákl. atribúty MIS)
5. samotný výber a nákup vhodného MIS
6. zaškolenie pracovníkov a postupné zavádzanie a využívanie zakúpeného MIS
Dôležitými kritériami pri výbere MIS sú:
- kompatibilita s doterajším systémom vo firme
- cenové hľadisko
- posúdiť časový harmonogram (nákupu a zavedenia MIS)
- zvážiť rozsah služieb po zavedení
- + ďalšie kritériá ako sú úroveň dokumentácie, povesť (image) dodávateľskej firmy, počet úspešných aplikácií a spokojnosť užívateľov (referencie), podpora dodávateľskej firmy pri zavádzaní, doplnkové služby - hotline (24 hodinová služba - telefonická komunikácia pre prípad vzniknutých problémov), možnosti Update (aktualizácia riešenia z hľadiska legislatívy), Upgrade (zlepšenie riešenia prostredníctvom najnovších prvkov informačných technológií)
III. Postavenie a úlohy manažérov pri výbere, zavádzaní a využívaní MIS v manažérskej práci
Oblasti:
A. Príprava, resp. výber MIS
- formulácia cieľov systému a jeho častí
- formulácia konkrétnych informačných požiadaviek
- uskutočnenie kvalifikovanej oponentúry uvažovaných MIS
- uskutočnenie definitívneho rozhodnutia o výbere a nákupe MIS
B. Zavádzanie vybraného MIS
- zabezpečiť napĺňanie informačnej základne
- absolvovanie školení
C. Využívanie zavedeného MIS a jeho ďalší rozvoj
- zabezpečenie fungovania MIS (zadávanie a zmeny parametrov)
- príprava vstupných dát
- využívanie spracovaných dát v riadení
- aktualizácia dát a ďalší rozvoj (inovácia) MIS

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 16 – ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ROZVOJA MIS V PODNIKOVEJ PRAXI (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥