Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov

Štátnice – Manažment – 07 – 18 – Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov (MIS) firiem. Prínosy jedotlivých trendov v oblasti manažmentu. Počítačové siete tytu internet, intranet a extranet – možnosti a prínosy využívania v riadení podnikov.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 18 – Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 07 – 18 – Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov (MIS) firiem. Prínosy jedotlivých trendov v oblasti manažmentu. Počítačové siete tytu internet, intranet a extranet – možnosti a prínosy využívania v riadení podnikov..


Otázka č. 18 - Manažment
Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov (MIS) firiem. Prínosy jedotlivých trendov v oblasti manažmentu. Počítačové siete tytu internet, intranet a extranet - možnosti a prínosy využívania v riadení podnikov.
Hlavné trendy v rozvoji IS a ich prínos
Nové trendy v rozvoji MIS
1. Strategické plánovanie MIS
2. Rozvoj MIS pre vrcholový manažment podniku
3. Reengineering organizačných štruktúr a pracovných procesov firmy
4. Prechod na intanet v podnikovej sfére
5. Zvyšovanie integrácie MIS ( využívanie vonkajšej komunikácie pomocou elektronickej pošty)
1. Strategické plánovanie
- dnes firmy venujú malú pozornosť strategickému plánovaniu MIS
- nedoceňuje sa význam stratégie firmy
- strategické plánovanie - je plánovanie na 3 - 5 rokov
- firma uvažuje , na čo sa bude v budúcnosti orientovať
2. Rozvoj MIS pre vrcholový manažment podniku
- podrobnejší rozpis v otázke č.17
3. Reengineering organizačných štruktúr a pracovných procesov firmy
- je nutné zabezpečiť pretváranie OŠ a jej integráciu s MIS
- tvorby konkurencieschopnej OŠ
- každý podnikový proces musí byť podriadený celkovej globálnej stratégii firmy, len vtedy prispieva k naplneniu strategických cieľov
- dochádza k splošťovaniu
4. Prechod na Intranet v podnikovej sfére
- firmy v zahraničí považujú existenciu Intranetu za štandard pri komunikácií s obchodnými partnermi
- Intranet - internet v vo vnútornej sieti
- využívajú sa internetovské metódy, spôsoby práce s informáciami medzi internými používateľmi siete
5. Zvyšovanie integrácie MIS
- urýchľovanie spracovávania informácií
Možnosti a prínosy využívania počítačových sietí INTERNET, INTRANET A EXTRANET.
Počítačové siete a možnosti ich využitia
Využíva 3 zdroje:
1. údaje, informácie
2. programové prostriedky
3. technické prostriedky
- sú to autonómne počítače
- jeden počítač je vyhradený ako server
Dôvody pre vytváranie počítačových sietí:
1. možnosť využívania spoločných informácií
2. výhodné využívanie drahých prídavných zariadení
3. vytvorenie výkonného komunikačného prostredia vo firme
4. zvýšenie spoľahlivosti celého výpočtového systému
5. možnosti ďalšieho rozvoja a zmien výpočtového systému
INTERNET, INTRANET, EXTRANET a možnosti ich využitia
Internet
Využíva ho asi50 mil. ľudí, je najrosiahlejšou sieťou.
Základné služby sú :
- elektronická pošta
- www
- sieťové konferencie
- kopírovanie a prenos vzdialených súborov
- pripojenie k vydialenému serveru
- telefonovanie cez internet
- prenos zvuku v reálnom čase
- hromadné rozosielanie dát
- prepojenie firemných lokálnych sietí
Intranet
Ide o interný Internet, o vhodné využitie princípov a metód Internetu vo vnútri firmy, na vnútornej sieti.
2 hlavné dôvody vzniku Intranetu :
1. komerčný dôvod
2. efekt pre používateľa
Jeho podstatou je vytvorenie rovnakého prostredia pre prácu s internými a externými informáciami, tie isté metódy sa využívajú aj na Internete aj na Intranete, z Intranetu sa dá pripojiť na Internet.
Ide o lokálnu počítačovú sieť pre firmy, stáva sa štandardom i v rámci sveta.
Extranet
- základný princíp : elektornické sprístupnenie určitých informácií firmy svojim obchodným partnerom
- firma sprístupní svojim partnerom len určitý okruh informácií, ktoré partneri potrebujú k efektívnej komunikácií s danou firmou
- umožní to : zrýchlenie dodávok, zlepšenie predajných reakcií, rýchla reakcia na potreby trhu
- cieľ : rýchle obchodovanie
Cieľ všetkých počítačových sietí :
- skvalitniť, zlepšiť komunikáciu medzi obchodnými partnermi
- vyššia produktivita práce
rýchly prístup k informáciám a ich využitie v obchodných procesoch

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 18 – Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥