Manažment

Manažment a základné manažérske funkcie

Definície manažmentu sú rôzne. Pôvodne bol pojem manažment ako „umenie riadiť podnikovú činnosť prostedníctvom ľudí“ (Mary Parker Follett). Bol vnímaný ako proces začínajúci predvídaním, pokračujúci organizovaním, prikazovaním a koordinovaním končiaci kontrolou. Neskôr bol vnímaný ako „umenie dosiahnuť vytýčené ciele podniku“. Peter Drucker definoval manažment ako „proces koordinovania činností skupiny pracovníkov je realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí za účelom dosahovania určitých výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou praxou.“ Manažment je proces dosiahnutia stanovených cieľov prostredníctvom ľudí a efektívnej integrácie a koordinácie zdrojov.

Pri presnejšej definicií môžeme pojem manažment rozdeliť do troch základných podôb:

Druhy a úrovne riadenia

Strategické a taktické riadenie

Manažment v marketingu a predaji

Marketingový manažment sa zaoberá riadením marketingových procesov v organizácii, napr. riadením predajných síl alebo riadením vzťahov so zákazníkmi (CRM).

Personálny manažment

Personálny manažment je súhrn činností súvisiacich so zamestnávaním pracovníkov, systém obsadzovania pracovných miest podniku, vytvárania pracovných podmienok, tvorby pracovných vzťahov a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu. Nazýva sa aj riadenie ľudských zdrojov.

Personálne agentúry a vysoké školy v SR a ČR

Záujemcom o štúdium ekonomiky a ekonómie, obchodu, marketingu či manažmentu určite poslúži prehľad ekonomických vysokých škôl a univerzít, pôsobiacich na Slovensku. Ak sa zaujímate o prácu, užitočné informácie nájdete na stránkach Personálne agentúry v SR a Personálne agentúry v ČR.

Manažment času

Schopnosť vedieť riadiť svoj čas znamená získať maximum z minima investovaného času, koncentorvať sa na veci, ktoré sú dôležité, odkladať všetky ostatné a naučiť sa delegovať právomoc. Viac sa o time managemente dočítate v sekcii manažment času.

Manažment zmien

Organizácia odhalí svoju dynamiku len vtedy, keď sa vykoná pokus zmeniť organizáciu. Ak takýto pokus zmeny neexistuje, potom táto dynamika je latentná a nieje pozorovateľná. To znamená, že každá časť organizácie má celý rad rôznych schém správania sa a tým aj reagovania na zmeny. Viac sa tom dočítate v sekcii Manažment zmien.

Základné a prierezové funkcie manažmentu

Základné i prierezové funkcie manažérov sú v rámci manažmentu prepojené a tvoria neoddeliteľný celok. Okrem tradičných funkcií manažmentu sa stále viac zdôrazňujú ďalšie funkcie a činnosti, ktorých dôležitosť odráža zmeny v ekonomickom a sociálnom prostredí, napr.:

 • motivácia a inšpirovanie zamestnancov, koordinácia ich úsilia,
 • uplatňovanie účinného štýlu vedenia, delegovanie právomocí,
 • podporovanie, vytváranie atmosféry dôvery,
 • efektívne riešenie konfliktov, vyjednávanie s internými i externými partnermi,
 • efektívna vnútropodniková komunikácia a vytváranie priaznivej komunikačnej atmosféry (lebo aby zamestnanci mohli plniť očakávania a ciele svojich manažérov a organizácie, musia si byť týchto očakávaní a cieľov vedomí, musia ich poznať, musia im porozumieť),
 • permanentné zdokonaľovanie jednotlivcov, pracovných tímov a celej organizácie.

Základné funkcie manažmentu

Medzi základné funkcie manažmentu patria tieto funkcie:

 • plánovanie
 • organizovanie
 • vedenie / riadenie
 • kontrola

Plánovanie ako funkcia manažmentu

Plánovanie je dynamický proces rozhodovania o budúcich aktivitách. Organizácia musí plánovať, aby si určila svoje ciele a stanovila procedúry ako ich dosiahnuť. Kvalitné plánovanie vyžaduje uskutočnenie množstva dôležitých rozhodnutí o cieľoch a spôsoboch ich dosahovania, o potrebných zdrojoch a požadovanom využití zdrojov podniku. Rozhodovanie vyžaduje mať k dispozícií niekoľko možností a alternatívnych riešení. Ich tvorba sa zakladá na informáciách o možnostiach a schopnostiach. Dôležitú súčasť manažmentu tvoria aj informácie a rozhodovanie, ktoré vytvárajú predpoklady na uskutočňovanie plánovania, ako východiskovej funkcie manažmentu. Viac sa dočítate v sekcii Manažérske informačné systémy. Existujú 4 hlavné dôvody prečo plánovať:

 • koordinácia práce zamestancov
 • identifikácia a pridelenie zdrojov podniku k jednotlivým aktivitám
 • rozhodovanie, ktoré aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi,
 • možnosť porovnávať reálne výsledky so stanovenými cieľmi, aby sme v prípade potreby korekcie mohli včas prijať potrebné opatrenie.

Organizovanie ako funkcia manažmentu

Organizovanie je proces vytvárania štruktúry vzťahov medzi pracovníkmi organizácie, na základe ktorej je možné splniť plánované ciele. Zahrňuje tvorbu organizačnej štruktúry a koordináciu činnosti jednotlivých pracovníkov. Prostredníctvom organizovania sa do riadeného objektu alebo jeho časti zavádzajú prvky a vzťahy, ktoré umožňujú realizovať plánované úlohy smerujúce k napĺňaniu vytýčených cieľov. Úlohy organizovania:

 • vytvoriť organizáciu – čo znamená nahradiť neusporiadanosť poriadkom, živelnosť cieľavedomosťou a neurčitosť určitosťou. Čo znamená, že ľudia ako prvky organizácie vedie, čo kde, kedy majú robiť, s kým spolupracovať, akú odmenu za to dostanú a kto im môže zadávať úlohy.
 • vytvoriť hierarchické vzťahy v organizácii, čiže vymedziť komperenice, učiť zodpovednosť, poceriť rozhodovacími právomocami. Hierarcické vzťahy majú aj manažéri medzi sebou, kde sú rozčlenení do troch úrovní – vrcholoví manažéti, stredný manažment a prvostupňoví manažéri.
 • vytvoriť podmienky pre vznik synergických efektov, teda avy efekty vytvorené za celok boli väčšie ako je súčet čiastkových efektov vytvorených jednotlivými prvkami alebo časťami organizácie. Synergické efekty vznikajú po vytvorení určitých predpokladov a to: vhodnou deľbou práce
 • koordinovanou súčinnosťou práce
 • dokonalou organizáciou práce
 • správnou motiváciou a stimuláciou
 • vytvoriť podmienky pre stabilizáciu organizácie, čiže vznisť do organizácie prvky pevnosti, rovnovážnosti a zotrvačnosti.

Vedenie ľudí ako funkcia manažmentu

Viesť znamená motivovať druhých tak, aby vykonávali svoje úlohy , ktoré sú potrebné na naplnenie cieľov, čo najlepšie. Vedenie nekončí pred fázou kontroly, je zásadné pre všetky funkcie manažmentu. Najdôležitejšími komponentami efektívneho vedenia je komunikácia a motivácia. Na úspešne vedenie ľudí musí mať manažér vodcovské schopnosti, čiže má schopnosť presvedčiť ľudí a dosiahnuť u nich správanie, ktoré smeruje k naplneniu vytýčených cieľov.

Kontrola ako funkcia manažmentu

Kontrola sa zameriava najmä na sledovanie, analyzovanie a hodnotenie aktivít v organizácii. Na základe jej výsledkov je možné navrhovať a zrealizovať zmeny v predchádzajúcich funkciách manažmentu formou spätnej väzby. Táto funkcia je zameraná na podporu realizácie plánov a dosahovanie cieľov organizácie. Kontrola sa vzťahuje k meraniu úspešnosti:

 • monitorovanie priebehu jednotlivých procesov a v prípade potreby ich korekciu smerom k stanoveným cieľom,
 • proces, ktorým sa osoba, skupina alebo organizácia vedome monitoruje výkon a vykonáva nápravné aktivity.

Prierezové funkcie manažmentu

Medzi prierezové funkcie manažmentu patria tieto funkcie:

 • analyzovanie – analýza ako rozkladanie celku na časti a skúmanie vzťahov medzi týmito časťami a celkom a časťami celku navzájom (resp. i vzťahov v okoliu), čím je možné získať veľmi dôležité vstupné informácie pre rozhodovanie manažérov.
 • rozhodovanie – rozhodovanie ako uskutočňovanie rozhodnutí, ako reakcie na vynárajúce sa otázky a vznikajúce problémy v manažmente podniku, a to v súvislosti s tvorbou a zmenami plánu, tvorbou a zmenami organizácie, s vedením ľudí a pod.
 • komunikácia – komunikovanie ako vzájomná výmena informácií medzi manžérmi navzájom, manažérmi a zamestnancami alebo medzi manažérmi a okolím podniku, ktoré je cestou získavania informácií pre rozhodovanie, ale aj informovanie ostatných o uskutočnených rozhodnutiach.
 • implementovanie – implementácia postupná realizácia, zavedenie schváleného rozhodnutia do činnosti jednotlivých súčastí organizácie, jeho praktické uskutočnenie.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Manažment sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Test-z-manazmentu.pdf
 Centralizacia-a-decentralizacia.pdf
 Manazment-tahak.pdf
 Management-velky-tahak.pdf
 Management.pdf
 Manazment-testy-vypracovane-otazky.pdf
 Manazment-tahacisko.pdf
 Kontrola-v-manazmente.pdf
 Zaklady-manazmentu-prednaska.pdf
 Vedenie-semestralka.pdf
 Informacie-v-systeme-riadenia.pdf

[alert]

Články v kategórii Manažment

Články z kategórie Manažment nájdete na stránke Odborné články: Manažment.[/alert]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥