Manažérska ekonomika

Charakteristika podniku

 • Eltner F. = podnik je miesto, kde sa uskutočňuje výroba (výmena vstupov na výstupy), kde sa rozhoduje a jej úrovni a niekedy aj o predajnej cene, statky, ktoré treba k tomu zabezpečiť sa nazývajú výrobné faktory (VF = pôda, práca, kapitál) a statky transformačného procesu sú označované ako produkty, výrobky (dôležitá je kvalita výrobného procesu, čas, kedy sa má produkovať a náklady)
 • výrobok, ktorý sa dostáva na trh sa stáva tovarom

Prečo sú podniky potrebné

 • Samuelson – Nordhaus píšu, že podniku vznikajú z dôvodov echistencie :
  • úspor z rozsahu – čím vaic vyrábam tým budú jednotkové náklady nižšie (mám stroj, zariadenie, budovu – máloktorý podnik má využiteľnosť na 100%, čím je využiteľnosť vyššia, tak ten náklad, ktorý som zaplatil napr. za stroj bude na 1 jednotku nižší je nižší)
  • obstarania zdrojov vo veľkom rozsahu – po rozhodnutí sa pre podnikanie čím kupujem viac, tým môžem zjednať nižšie cenu
  • potreby riadenia a monitorovania prebiehajúcich činností – sú to zákl. činnosti, ktoré vykonáva podnik, tak ďalším základom transformačného procesu je marketing, personalistika, ekonomika podniku alebo financovanie podniku, skúmanie výskumu a vývoja – je tu potreba ich riadenia, aby sa vyrábalo to, čo chce zákazník kúpiť

Všeobecné znaky podniku

 • kombinácia VF – úspory z rozsahu potrebujeme optimalizovať, koľko pôdy, koľko kapitálu treba vložiť, zvýšenie vstupu znamená pokles na výstupe, skombinovať tak VF, aby boli využité optimálne, aby som zabezpečila výrobný proces pri čo najnižších nákladoch
 • princíp hospodárnosti (maximalizáciu zisku a minimalizácia nákladov)
 • princíp finančnej rovnováhy – každý výrobok, ktorý podnikateľ vyrobí. chce, čo najrýchlejšie predať, lebo dostanem peniaze, aby som nakúpila ďalšie vstupy a môžem zabezpečiť výrobný proces, lenže aj v podniku je nesúlad, kedy potrebujem mať peniaze, aby som si mohol kúpiť vstupy a kedy mu odberateľ zatie kúpené výrobky dá peniaze, ten nesúlad nemusí byť pre podnikateľa vždy negatívny

Špecifické znaky podniku

 • princíp súkromného vlastníctva – dnes máme podniky, ktoré sú len vo vlastníctve súkr. osôb, aleblo zmiešané (SPP) – je tu podiel súkr. Vlastníctva aj štátnej zložky, ale často aj štátne podniky – niektoré krajiny si ponektorávajú stategické podniky, napr. v oblasti armády a tak…
 • princíp autonómie – samostatnosť v oblasti rozhodovania – cien výrobkov, ako budem vyrábať, pre koho budem vyrábať, čo budem vyrábať, ale mali by byť v súlade s právnymi predpismi a legislatívou
 • princíp ziskovosti – na konci kalendárneho roka by som mala vo finančných ukazovateľoch viacej prijať, ako som v priebehu roka vynaložila, koľko to závisí od typu podniku (podnik, ktorý vyváža do zahraničia môže si zo zahraničia doniesť infláciu, alebo nestálosť kurzu, keď podnikateľ podniká v zahraničí znamená, že podnikateľ raz môže byť v pluse raz v mínuse)

Definície podniku

 • Synek : organický súbor ľudí a vecných prostriedkov, ktorý je vytvorený na trvalé uspokojovanie cudzích potrieb (zákazníka FO, alebo iný podnik, firma vyrábajúca auta má firmu, ktorá jej vyrába poťahy do áut)za účelom dosahovania zisku
 • Sedlák : ekonomicky a právne samostatná podnikateľská jednotka, chej zákl. znakmi sú kombinácia VF, právna a ekonomická samostatnosť (subjektivita)

Obchodný zákonník

 • súbor hmotných (stroje) ako aj osobných (vlastné nápady, myšlienky) a nemhotných (výrobná licencia – technológia, postup ako vyrábať, oprávnenie vystupovať a vyrábať určité výrobky, resp. poskytovať služby pod určitou značkou, pôvodný majiteľ značky im poskytne postup, technológiu ) zložiek podnikania, k podniku patria veci, právne a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto podniku slúžiť

Podnik a jeho ciele – na seminári

 • každý jeden z nás potrebuje preto, aby mohol v budúcnosti fungovať určiť si ciele, priority
 • zákl. cieľom podnikania je maximalizácia zisku v dlhodobom období, cieľ je niečo prečo ten podnik vznikol, čo chce v budúcnosti dosiahnúť, kam chce smerovať
 • tých cieľov podniku je strašne veľa
 • poslanie podniku : ROZDIEL medzi poslaním a cieľom = poslanie sa snaží všeobecne povedať za aký účelom ten podnikateľský subjekt funguje, pre cieľ je typický smart, každý cieľ by mal byť špecifikovaný 5 charakteristikami :
 • s = špeciálny pre danú podnikateľskú oblasť, osobu
 • m = mal by byť merateľný, kvantifikovateľný
 • a = akceptovateľný, hlavne podnikové ciele sa robia na rôznych úrovniach podniku a za plnenie tohto cieľa je niekto zodpovedný, motivujúce je, aby manažér presvedčil zamestnancov, aby sa stotožnili s cieľmi
 • r = má byť reálny, dosiahnuteľný (ja si môžem povedať, že dnešné poobedie strávim na Marse, ale je nereálny cieľ, ale z hľadiska technického to nie je možné)
 • t = je časovo ohraničený, malo by byť jasné dokedy ten cieľ splním, zvyčajne to odkladám, a až keď mi horí pod zadkom, tak cieľ splním

VSTUPY = VF = PRÁCA, PÔDA, KAPITÁL

VF mi slúžia, aby som mala zabezpečený transformačný proces podniku

DISPOZITÍVNE VF

ide o riadenie a jeho zložky a patrí sme plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola a informačný manažment

DODATOČNÉ VF

popisujú vzťah alebo vzťahy k iným subjektom na trhu (napr. štandardní dodávatelia, leasingové spoločnosti, bankové inštitúcie, poisťováci, daňové úrady), vzťah medzi podnikom a jeho okolím

ELEMENTÁRNE VF = ZÁKLADNÉ

v dispozitívnych VF som zariadila výrobu, v dodatočných VF som si zariadila vzťah s okolím a teraz ma bude zaujímať samotný výrobný proces

SPOTREBOVÁVANÉ VF

sú to také elementárne VF, ktoré vstupujú do výrobného procesu len raz a celou svojou podstatou (materiál, suroviny, energia, polotovary)

a tie môžu byť :

PRIAME VF

znamená to, že sú priamou súčasťou výrobku, ktorý je výstupom toho výrobného procesu

NEPRIAME VF

nie sú substanciou výrobku, nie sú priamou podstatou vyrábaného výrobku (napr. oleje, mazadlá, náhradné súčiastky, náhradné dielce, informácie = zákazník chce konkrétnu farbu)

POTENCIÁLNE VF

opakovane vstupujú do výrobného procesu

PASÍVNE VF

budovy, pozemky, stroje, zariadenia

AKTÍVNE VF

človek ako pracovná sila, ale aj nosiče informácií (software, hardware)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥