Vývoj strategického manažmentu 4

Uveďte hlavné tendencie vývoja strategického manažmentu v súčasnom období
– podniky sa neorientujú len na konkurenčné stratégie, zvýšená pozornosť je venovaná stratégiám aliančného a kooperatívneho typu
– prostredie je turbulentné – inkrementalistický prístup
– zdokonalené riadenie – adaptabilita a flexibilita

V ktorom období sa sústredila pozornosť na aliančné a kooperatívne stratégie a prečo?
– v súčasnosti vďaka globalizácii (pozornosť nie je venovaná len konkurenčným stratégiám)

Čo je podstatou stratégií internacionalizácie ?
– Ricardova teória komparatívnych výhod – vytváranie stratégií na medzinárodnej úrovni
– 1. stratégia vývozu; 2. priame investície; 3. expanzia bez priameho investovania

Charakterizujte pragmatický smer v strategickom manažmente
– založený na odborných publikáciách a prácach – predstavujú návody pre manažérov
– nástroje strat. riadenia sú prezentované schematicky, kvalita odporúčaní je rôzna

Charakterizujte „inžiniersky“ smer v strategickom manažmente
– používa a navrhuje koncepcie a nástroje vhodné a prakticky použiteľné manažérmi
– maximálne využíva vedecké poznatky (informatika, kybernetika, umelá inteligencia)
– rozlišuje medzi extrémnym pragmatizmom

Kto bol prvým predstaviteľom konkurenčnej analýzy?
Bruce Henderson, prezident Boston Consulting Group

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥