Vývoj strategického manažmentu 5

V ktorých rokoch vznikli portfóliové modely?
V 70. rokoch

V ktorých rokoch publikoval M. Porter svoje kľúčové diela? Ktoré to boli?
Competitive Strategy 1980, Competitive Advantage 1985

Kto je hlavným autorom teórie konkurenčnej analýzy a konkurenčnej stratégie?
B. Henderson

Ktoré metódy analýzy spopularizoval najmä B. Henderson?
– skúsenostnú krivku
– maticu „podiel na trhu / tempo rastu “
– typológiu pozícií strategických aktivít podniku (otázniky, hviezdy, dojné kravy a psy)
– nutnosť sústavného prerozdeľovania zdrojov pomocou vhodného riadenia

V ktorej firme pracoval B. Henderson a čím je táto firma zaujímavá z hľadiska strategického manažmentu?
– bol prezidentom v americkej poradenskej firme Boston Consulting Group
– jedna z poradenských firiem, ktoré v 60. rokoch vyvinuli v podstate novú profesiu- strategické poradenstvo, pričom navrhli množstvo modelov

Uveďte hlavný prínos T. Petersa a R. Watermana v strategickom manažmente
– pripomínajú nám zásady, ktoré treba zohľadniť pri tvorbe stratégie a pri jej implementácii
– zásady :
1. upriamujú pozornosť na riziká analýzy, príliš sa opierajúcej o sofistikované nástroje
a formálne procedúry,

Ako chápu stratégiu podniku Hamel a Prahalad?
– pozornosť venovali interným problémom podniku, zatiaľ čo predtým boli privilegovanými objektmi analýza trhu a okolie podniku

V ktorých rokoch vznikol projekt PIMS?
– na začiatku 70. rokov

Ktorí traja významní predstavitelia strategického manažmentu pracovali vo firme McKinsey?
T. Peters, R. Waterman, James O. McKinsey

Kto je autorom modelu piatich konkurenčných síl ? Ktoré sú to sily ?
– Michael Porter
Potenciálni (noví) konkurenti
Vyjednávacia sila dodávateľov
Súperenie medzi etablovanými podnikmi v odvetví
Vyjednávacia sila zákazníkov
Substitúty

Čo je typické pre „japonský model“ strategického manažmentu ?
– zvýrazňuje interakciu medzi stratégiou a technológiou
– medzi tieto koncepcie patrí aj koncepcia tzv. „technologického stromu“

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥