Stratégie vo vznikajúcich, zrelých a útlmových sektoroch

Charakterizujte typické stratégie podnikov vo vznikajúcich a rozvíjajúcich sa sektoroch. (SRP, 147, 149)
Stratégie podnikov vo vznikajúcich sektoroch:
a) samostatné podnikanie – rozvinúť technológiu a predávať vlastnými silami (silný
podnik)
b) spoločné podnikanie – predaj produktov pomocou strategických aliancií alebo joint
ventures
c) predaj licencie na technológiu – predaj licecncie podnikom rozvíjajúcim trh
Stratégie podnikov v rozvíjajúcich sa sektoroch:
a) skrátenie výrobkovej línie – sústredenie odbytu na najziskovejšie položky
b) väčší dôraz kladený na procesné inovácie – po vyčerpaní inovačného potenciálu
produktov nasleduje zdokonaľovanie výrobných a prevádykových metód, procesov
c) väčšia pozornosť venovaná znižovaniu nákladov – cenová konkurencia núti k
znižovaniu nákladov
d) zvyšovanie tržieb od stálych zákazníkov – presvedčiť stálych zákazníkov, aby
nakupovali väčšie množstvo produktov, na ktoré si už zvykli
e) kupovanie konkurenčných podnikov za výhodné ceny – výhodný nákup vyčerpaných
súperov
f) medzinárodná expanzia; prienik na zahraničné trhy

Charakterizujte typické stratégie podnikov v sektoroch v štádiu zrelosti (SRP, 151)
1. signalizovanie budúcich zámerov – prostriedok, pomocou ktorého sa snažia
etablované podniky odradiť potenciálnych o vstup do odvetvia, oznamujú svoje strategické
zámery potencionálnym i jestvujúcim konkurentom
2. nástroje necenovej konkurencie – cenová konkurencia znižuje zisk, preto sa
uprednostňuje necenová konkurencia (špičkové parametre produktu, zvláštne techniky
marketingu)
3. cenové vodcovstvo – jeden podnik neformálne prevezme zodpovednosť za usporiadanie
cien v odvetví; zvyčajne nasilnejší podnik, ktorý môže ostatné podniky ohroziť znížením
cien alebo zväčšením trhového podielu
4. cenová konkurencia – pravidelne vypukne v odvetviach, kde je prebytok výrobnej
kapacity. Nadobúda tieto formy:
a) cenová vojna – podniky sa predbiehajú v tom, kto zníži cenu najviac
b) limitné ceny – obsahujú nadpriemerný zisk, ktorý nie je taký vysoký, aby prilákal
potencionálnych konkurentov (používajú ich podniky vnútri odvetvia)
c) dvojaká cena – spočiatku je stanovená vysoká cena na odčerpoanie krátkodobých ziskov a potom sa razantne zníži, aby sa zvýšil podiel na trhu a odradili sa potencionálne vstupy

Charakterizujte typické stratégie podnikov v sektoroch v štádiu útlmu (SRP, 154)
1. zaujatie vedúcej pozície – cieleným investovaním alebo turnaroundom; účel
investície je presne definovaný a objem je určený tak, aby vznikla konkurenčná výhoda;
zámerom je stať sa najsilnejším konkurentom
2. zaujatie segmentu alebo trhového výklenku – odporúča sa opäť cielené investovanie
alebo turnaround; treba identifikovať niekoľko atraktívnych segmentov alebo výklenkov
3. zúžitkovanie a zožatie ziskov
4. rýchle deinvestovanie – uskutočňuje sa okamžitým predajov alebo likvidáciou

Charakterizujte typické stratégie podnikov v sektoroch globálnej povahy (globálne stratégie) (SRP, 167-168)
1. mnohonárodná stratégia – medzinárodná stratégia je formulovaná pre každú krajinu, prispôsobuje sa spotrebiteľom a konkurenčným podmienkam jednotlivých krajín
2. globálna stratégia nízkych nákladov – podnik konkuruje nízkymi nákladmi na
väčšine alebo všetkých strategicky významných svetových trhoch
3. globálna diferenciačná stratégia – podnik diferencuje svoj produkt podľa tých
istých parametrov vo všetkých krajinách
4. globálna špecializačná stratégia – podnik sa sústreďuje na obsluhovanie rovnakých
trhových segmentov na každom z mnohých strategicky významných národných trhoch

Uveďte základné formy a varianty stratégie internacionalizácie
Stratégia vývozu:
a) priamy vývoz cez:
– stálych platených obchodných zástupcov firmy
– obchodné filiálky v zahraničí bez právnej subjektivity
– obchodné filiálky v zahraničí s právnou subjektivitou
b) sprostredkovaný vývoz cez:
– podniky zahraničného obchodu
– praktizovanie portáže (tzv. pick-a-back alebo piggy-back)
– využitie lokálnej dovoznej firmy
Stratégia priameho investovania v zahraničí:
a) multinacionálna stratégia
– subordinácia
– koordinácia
b) transnacionálna stratégia
Stratégia zahraničnej expanzie bez priameho investovania
– poskytnutie licencie
– medzinárodný franchising
– riadiaca zmluva
– spoločná filiálka

Uveďte základné formy a varianty stratégie vývozu
Stratégia vývozu:
a) priamy vývoz cez:
– stálych platených obchodných zástupcov firmy
– obchodné filiálky v zahraničí bez právnej subjektivity
– obchodné filiálky v zahraničí s právnou subjektivitou
b) sprostredkovaný vývoz cez:
– podniky zahraničného obchodu
– praktizovanie portáže (tzv. pick-a-back alebo piggy-back)
– využitie lokálnej dovoznej firmy

Uveďte základné formy a varianty stratégie priameho investovania v zahraničí
Stratégia priameho investovania v zahraničí:
a) multinacionálna stratégia
– subordinácia
– koordinácia
b) transnacionálna stratégia

Uveďte základné formy a varianty stratégie zahraničnej expanzie bez priameho investovania
Stratégia zahraničnej expanzie bez priameho investovania
– poskytnutie licencie
– medzinárodný franchising
– riadiaca zmluva
– spoločná filiálka

Charakterizujte základné varianty technologických stratégií
– Ofenzívna stratégia produkujúca technický pokrok:
o špičková stratégia – jej uplatňovanie prináša výrobky mimoriadnej, najvyššej technickej úrovne. Jej realizátor je nositeľom technického pokroku a udáva smer technického rozvoja celému odvetviu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥