Implementácia stratégie

Definujte hlavné problémy, ktoré treba riešiť v súvislosti s implementáciou podnikovej stratégie
Implementácia stratégie je náročný proces, ktorý sa skladá z týchto činností:
– komunikácia,
– tvorba vhodnej organizačnej štruktúry,
– zavedenie administratívnych podporných systémov,
– zostavenie kontrolných systémov,
– vytvorenie systémov odmeňovania a stimulovania,
– sformovanie podnikovej kultúry,
– uskutočňovanie strategického vodcovstva.

Uveďte najčastejšie príčiny neúspešnej implementácie stratégie
Implementácia stratégie sa najčastejšie stretáva s neúspechom kvôli nasledujúcim príčinám.
1. Navrhovaná stratégia z formálneho hľadiska nie je stratégiou. Za stratégiu sa vydávajú ciele, taktiky, plány.
2. Stratégia z obsahového hľadiska nie je implementovateľná. Stratégia je formulovaná bez ohľadu na vonkajšiu i vnútornú realitu.
3. Stratégia nie je pochopená a prijatá jej potenciálnymi realizátormi. Na vine je slabá komunikácia a neúčasť realizátorov na formulovaní stratégie.

Charakterizujte základné typy implementačných prístupov podľa Nutta
Nutt identifikoval 4 základné typy procesov implementácie.
– Implementácia intervenciou – manažéri dohliadajú na celý proces zmeny, pripravujú ľudí na zmenu, vyjadrujú požiadavky na pracovný výkon, navodzujú novú atmosféru.
– Implementácia participáciou – povzbudzujú tých, čo majú záujem o zmenu podniku, aby pomohli určiť podstatné zmeny.
– Implementácia presvedčovaním – manažéri sa pokúšajú získať pre zmenu svojich podriadených.
– Implementácia nariaďovaním – vydávajú smernice a nariadenia. Ide o najmenej úspešný typ implementácie stratégie.

Charakterizujte význam komunikácie pri implementácii stratégie.
Základným predpokladom na implementáciu je komunikácia medzi vrcholovým vedením, tvorcom stratégie a ostatnými riadiacimi stupňami. Dôkladné oboznámenie sa so stratégiou a jej pochopenie je zárukou, že konanie pracovníkov bude v súlade so smerovaním podniku.

Definujte súvislosť medzi stratégiou a organizačnou štruktúrou podniku
Zosúladenie organizačnej štruktúry so stratégiou znamená uskutočniť nasledujúce kroky:
1. presne vymedziť kľúčové funkcie, úlohy a aktivity, ktoré sú rozhodujúce na úspešné uskutočnenie stratégie.
2. objasnenie a pochopenie vzťahov medzi aktivitami. Rozdelenie aktivít na štandardné a kritické vzhľadom na novú stratégiu.
3. zoskupenie aktivít do organizačných útvarov.
4. určenie stupňa právomoci a nezávislosti každého organizačného útvaru.
5. koordinovanie rôznorodých organizačných útvarov.

Ktoré organizačné problémy sú kľúčové pri implementácii stratégie?
Organizačná štruktúra má sklon sledovať rastovú stratégiu podniku. K tomu však často dochádza až následne, keď neefektívnosť a vnútorné prevádzkové problémy vyvolávajú dodatočné organizačné prispôsobenie.

Aké typy organizačných štruktúr sa používajú v závislosti od konkrétnej korporatívnej stratégie podniku?
Rozoznávame tieto organizačné štruktúry:
– Funkčná OŠ
– Územná OŠ
– Decentralizované podnikateľské jednotky
– Strategické podnikateľské jednotky
– Maticová OŠ

Popíšte základné typy integračných mechanizmov pri implementácii stratégie podľa Galbraitha
J. R. Galbraith, identifikoval niekoľko typov integračných mechanizom od najjdnoduchších po najzložitejšie:
– Priamy kontakt – vytvorenie podmienok pre priame rokovanie vedúcich funkčných útvarov.
– Styčná funkcia – vytvára sa pri nárast počtu kontaktov medzi útvarmi
– Účelový (dočasný)tím – sa zakladá vtedy, keď viac ako dva útvary majú spoločné problémy.
– Trvalý tím – je určený na riešenie problémov, ktoré sa neustále opakujú.
– Integračná funkcia – je práca na plný úväzok a je nezávislá od ostatných útvarov.
– Integračné oddelenie – existuje najmä vo veľkých podnikoch s rozsiahlym počtom integračných funkcií.
– Maticová organizácia – má v sebe zabudovaný prvok integrácie. Je vhodná pri podrobnej deľbe práce, zložitých úlohách a meniacom sa prostredí.

Popíšte základné administratívne nástroje implementácie stratégie
Medzi tradičné administratívne nástroje, ktoré napomáhajú implementácii stratégie patria:
– Plány – dokument, ktorý stanovuje ciele a spôsoby ich dosiahnutia.
– Rozpočty – súbor pravidiel alokácie zdrojov.
– Politiky – návod na konanie, ktorý vymedzuje hranice, v ktorých sa usmerňuej a reguluje aktivita pracovníkov pri implementácii stratégie.
– Procedúry – postupnosť krokov alebo úloh logicky a chronologicky usporiadaných, ktorých uskutočnenie vedie k splneniu určitého cieľa.
– Pravidlá – konkrétne a jednoznačné opatrenie prijímané vzhľadom na vzniknutú situáciu.
– Štandardizácia – systém, alebo súbor opatrení na vypracovanie, určenie a zavádzanie záväzných vlastností a kvality výrobkov, materiálov, výrobných procesov…

Popíšte základné kontrolné mechanizmy pri implementácii stratégie
Základné kontrolné mechanizmy:
1. stanovenie cieľov a kritérií, ktoré majú byť splnené.
2. meranie skutočného plnenia
3. porovnávanie skutočného plnenia s vytýčenými cieľmi kritériami
4. hodnotenie výsledkov a prijatie nápravných opatrení, ak ciele nie sú splnené.

Popíšte politické a psychické mechanizmy formovania podnikovej identity.
Politické mechanizmy vedúce k tvorbe identity
Politické a štrukturálne faktory a správanie jednotlivcov sa neintegrujú navzájom prirodzeným spôsobom, aby konštituovali podnikovú identitu. Existujú sily autonómie a rozkladu. Stupeň súladu medzi týmito rozdielnymi prvkami závisí od schopnosti manažérov usmerňovať integráciu a diferenciáciu organizácie. Podľa ich chápania moci, ich schopnosti rokovať a vykonávať reálnu právomoc v podniku, čiže podľa ich schopnosti aplikovať politickú dimenziu ich roly, stupeň organizovanosti bude vyšší alebo nižší. Ale aby sa integrácia stala skutočnosťou, je ešte potrebné, aby získala aj psychickú reprezentáciu.
Psychické mechanizmy vedúce k tvorbe identity
Schopnosť riadiacich pracovníkov vytvárať podnikovú identitu je funkciou ich celkovej predstavy o podniku a v ňom realizovanej kolektívnej činnosti. Tvorba identity závisí aj od vnímania personálu. Je dôležité, aby z oboch strán bol vytvorený dojem jednoty a špecifičnosti, aby všetky signály vnímané jednotlivcami, týkajúce sa ich činnosti, sa im zdali koherentné. Málo záleží na tom, či je jedinečnosť a koherentnosť skutočná, ale podstatné je, aby reálny stupeň koherencie organizácie bol v súlade s koncepciou a vnímaním koherencie zo strany personálu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥