Rastové, stabilizačné a ústupové stratégie

Uveďte základný prehľad rastových, stabilizačných a ústupových stratégií.
Rastové:
Stratégia koncentrácie (špecializácie): sústreďuje sa na 1 produkt, rast sa realizuje cez zväčšovanie pôvodného podnikania – pomalší, kontrolovanejší, stabilnejší rast. Uskutočnenie cez: rozvoj trhu, výrobu, horizontálnu integráciu
Vertikálna integrácia: motívom je posilnenie konkurenčnej pozície pôvodného podnikania. Výhody: úspora výrobných N, N na predaj, reklamu, dopravu, lepšia kontrola Q, ochrana know-how, odstránenia závislosti. Nevýhody: citlivosť na zmenu technológie, dopytu, vyššie N (vl. dodávatelia necítia konk. tlak)
Príbuzná diverzifikácia: div. do podnikaní, ktoré sú navzájom v strat. súlade. Výkonnosť väčšia ako súčet výkonov nezávislých podnikaní
Nepríbuzná diverzifikácia: div. do akéhokoľvek (nepríbuzného) odvetvia, kde je zisková príležitosťStabilizačná:
Opakovanie rovnakých aktivít, snaha o zachovanie súčasného status-quo. Malé podniky, bez tlaku akcionárov, dominujúce podniky v zrelých odvetviach, v regulovaných odv. Používa sa len na krátko keď podnik vyčerpal zdroje rastu a akumuluje zdroje na nasledujúci rýchly rastÚstupové:
Málo výnosné/stratové podnikania sa musia vyradiť z portfólia
Deinvestičná stratégia: predaj podnikania inému podniku, čiastočne alebo celkom
Likvidačná strat. : predaj alebo zrušenie celého podniku, posledná voľba

Uveďte hlavné druhy a význam špecializačných stratégií.
Vo fragmentovanom odvetví podnik musí stále udržiavať vernosť svojich zákazníkov, čo sa im najviac darí prostredníctvom špecializácie:
– Na produkt – ak existuje veľké množstvo variácií urč. výrobku alebo služby
– Na zákazníka – umožní vynúť sa ostrej konkurencii ak zákazníci majú malú vyjednávaciu silu, nie sú citliví na ceny, chcú mimoriadne produkty a sprievodné služby
– Na územie – výhoda v dôvernej znalosti zákazníka a rýchlosti dodávky

Charakterizujte príčiny a dôsledky fragmentácie trhu, resp. odvetvia.
Príčiny:
– Nízke kapitálové a odborné prekážky pre vstup do odvetvia
– Potreby zákazníkov sú odlišné v každom regióne
– Potreby zákazníkov sú špecializované
– Vysoké dopravné Náklady
– Pomalý proces koncentrácie vlastníctva
Dôsledky:
– Stovky až tisíce malých podnikov
– Neexistencia trhového vodcu

Ako by ste uplatnili stratégiu širokého zamerania vo fragmentovanom odvetví?
Stratégia reťazenia, franchisingu a horizontálneho splynutia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥