Stratégia podniku

Uveďte záklané črty, ktorými sa vyznačuje podnikateľská stratégia všeobecne a podnikateľská stratégie podľa Mintzberga.
Mintzberg – stratégia sa dá vyjadriť 5 parametrami: 1. plán(plan)
2. manévrovanie(ploy)
3. vzor(pattern)
4. postavenie(position)
5. perspektíva(perspective)

Vysvetli pojem emergentnej stratégie. Uveďte iný názov pre tento typ stratégie.
Emergentná stratégia = spontánna, neplánovaná start.
– prvok tvorivosti: zdola, zhora, zvonku
– niekedy sa časť prijatých stratégií nerealizuje

Vysvetli pojem emergentnej stratégie. Uveďte kto je autorom tohto pojmu.
Emergentná strat. = spontánna, neplánovaná start.
– prvok tvorivosti: zdola, zhora, zvonku
– niekedy sa časť prijatých stratégií nerealizuje
Autor: Mintzberg

K akej škole, resp. smeru strategického myslenia zaraďujeme H. Mintzberga?
Montreal. škola, behaviorizmus

Aké významy môže nadobúdať pojem podnikateľskej stratégie?
Podnikateľská strat. odpovedá na otázku ako vytvoriť a posilňovať DD konkurenčnú pozíciu na trhu, a tak plniť ciele podnikateľ. jednotky, ktorá v danom odvetví operuje pomerne nezávisle od vedenie podniku. Rieši tieto čiastkové úlohy:
formulovanie reakcií na zmeny v odvetví, v hospodárstve ako celku, vo vládnej politike a v iných dôležitých oblastiach,
formulovanie konk. opatrení a trh. prístupov, ktoré povedú k udržateľnej konk. výhode,
zosúladenie strat. iniciatív funkčných útvarov,
riešenie špecifických problémov, ktoré sú typické len pre danú podnikateľskú. jednotku, napr. rozšírenie výr. kapacity, obnova zastaraného výr. zariadenia, orientácia výskumu a vývoja do perspektívnej technológie a podobne.
Je to zo Slávika, len nie som si istá, či je to odpoveď na danú otázku.

Charakterizujte základné hierarchické úrovne strategického riadenia v podniku?
podnikovou stratégiou – stratégia rozpracovaná na úrovni vrcholového vedenia podniku; odpovedá na otázku, ako usporiadať súbor podnikaní, v ktorých podnik pôsobí, aby sa dosiahli ciele za podnik ako celok. Hlavnou úlohou je riadiť portfólio podnikaní. Rieši tieto čiastkové úlohy:
1. alokácia kap. investícií do jestvujúcich podnikaní
2. redukcia inv. málo výnosných alebo stratových podnikaní
3. rozšírenie portfólia o nové podnikania a vybudovanie nových pozícií v atrakt. odvetviach
4. posilnenie konk. pozícií a ziskovosti existujúcich podnikaní
5. vytváranie konk. výhody na podnikovej úrovni prostr. príbuzných podnikaní
6. rozhodovanie o druhu a rozsahu diverzifikácie
Je formulovaná na najvyššej úrovni podnikového riadenia. Strat. rozhodnutia schvaľuje orgán vlastníkov.
podnikateľská stratégia– stratégia rozpracovaná na úrovni podnikateľských jednotiek; odpovedá na otázku, ako vytvoriť a posilňovať DD konkurenčnú pozíciu na trhu, a tak plniť ciele podnikateľ. jednotky, ktorá v danom odvetví operuje pomerne nezávisle od vedenie podniku. Rieši tieto čiastkové úlohy:
formulovanie reakcií na zmeny v odvetví, v hospodárstve ako celku, vo vládnej politike a v iných dôležitých oblastiach,
formulovanie konk. opatrení a trh. prístupov, ktoré povedú k udržateľnej konk. výhode,
zosúladenie strat. iniciatív funkčných útvarov,
riešenie špecifických problémov, ktoré sú typické len pre danú podnikat. jednotku, napr. rozšírenie výr. kapacity, obnova zastaraného výr. zariadenia, orientácia výskumu a vývoja do perspektívnej technológie a podobne
funkčná stratégia– stratégia rozpracovaná na úrovni funkčných oblastí; pomáha konkretizovať a detailizovať podnikateľskú strat. a stanovuje, ako budú riadené funkčné aktivity; vypracúvajú sa pre všetky dôležité funkčné oblasti ako sú mrkt, výroba, výskum a vývoj, financie, ľudské zdroje a ďalšie. operačná strat. – niekedy sa môžeme stretnúť aj so 4. úrovňou strat. riadenia; týka sa užších strategických iniciatív a postupov v riadení kľúčových podnikateľských jednotiek a v riešení každodenných oper. úloh, ktoré sú strategicky významné.
Takto hierarchizovaná strat. sa vypracováva v diverzifikovanom podniku, ktorý pôsobí v rozličných odvetviach, príp. na rôznych teritóriách. Keď je podnik činný len v jednom odvetví, podniková a podnikateľská stratégia sú takmer totožné.

Stručne charakterizujte základné elementy stratégie
poslanie – špecifikuje, o čo sa bude P. usilovať z DD hľadiska
ciele – požadované budúce výsledky, smeruje k ním naplnenie poslania P.
– mali by byť operacionálne – určiť obsah, rozsah a časový horizont
segmentácia (portfólio aktivít) – rozhodnúť, kt. činnosti sa budú realizovať
synergické efekty – dvoma vecami, kt. pracujú spoločne dosiahneme lepšie výsledky, akoby pracovali
samostatne
– diverzifikácia má svoju logiku, jednotlivé aktivity by sa mali spájať,
nadviazať, podporovať
prostriedky a zdroje – strat. rozhodnutia, kt. sa týkajú alokácie zdrojov do efektivity
– jednotlivé aktivity majú svoj životný cyklus:
fáza rastu – treba investovať do ďalších aktivít
fáza zrelosti – treba investovať do vedy a výskumu, kt. zamedzia úpadku
taktické varianty – v rámci S. môžu existovať čiastkové stratégie etiky, kt. sú viazané na ostatné varianty (slúžia na to, že P. môže pri zmene vývoja najlepšie obstáť)
– varianty: optimistický, pesimistický, najreálnejší
priority – definujú, čo bude P. realizovať najprv a čo neskôr
scenáre pre nepredvídané okolnosti – môžu byť nežiaduce

Popíšte elementy, ktoré tvoria jadro stratégie podniku
segmentácia (portfólio aktivít)
synergické efekty
prostriedky a zdroje

Stručne vymedzte rozdiely a vzťah medzi stratégiou a taktikou
S. – celkové smerovanie P.
T. – operatívnejší charakter, pre 1 oblasť, 1 zo spôsobov realizovania S.
– to, čo je pre nižšiu riadiacu jednotku S., môže byť pre vyššiu riad. úroveň T.
– to, čo sa zo súčasného hľadiska javí ako T., sa môže v budúcnosti ukázať ako S.

Charakteristika: TAKTIKA STRATÉGIA
Rozhodovacie podmienky podrobné infos za stavu istoty neúplné infos za stavu neistoty až neurčitosti
Miera všeobecnosti nízka vysoká
Spätná väzba rýchla pomalá
Dôsledky zvratné nezvratné a kritické
Opakovateľnosť pravidelná takmer žiadna
Prevládajúce kritéria KD zisky upevňovacie pozície
Okolie bezprostredné odvetvové makroprostredie

Graficky znázornite a popíšte vzťah medzi stratégiou, taktikou a operatívou z hľadiska ich významu na jednotlivých stupňoch riadenia
1.) Strategická úroveň (korporatívna S.)
2.) Taktická úroveň (business S.)
3.) Operatívna úroveň (funkčná S.)
1.) vrcholový manažment – dosahovanie cieľov za podnik ako celok
2.) S. podnikateľskej jednotky – rozloženie úloh manažmentu
– vytvárajú vl. stratégiu orientovanú na vybrané aktivity
3.) základ. manažmenty firiem – mrkt., výrobná, finančná, personálna, informačná S.

Ktoré základné parametre výkonnosti podniku ovplyvňuje stratégia?
– konkurenčnú pozíciu,
– DD rentabilitu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥