Prístupy k stratégii

Čo je podstatou racionalistického prístupu?
založený na periodicite plánovania
proces tvorby stratégie je formalizovaný- na papieri
vychádza z analýz a prognóz vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku
tvorba stratégie nie je intuitívna, ale ide o exaktné zhodnotenie situácie
používa kvantitatívne metódy

Z akej hypotézy vychádza racionalistický prístup pri tvorbe stratégie?
Modely racionálneho plánovania sú založené na iteratívnom rozvíjaní stratégie, východiskom je určenie poslania a základných cieľov podniku, pre ktoré sa stanovujú rôzne variantné stratégie ich dosiahnutia. Vychádza z predpokladu viac alebo menej predvídateľného prostredia, v ktorom môže byť budúce postavenie podniku určené pomocou kvantifikovateľných cieľov.

Aké typy strat. správania podnikov poznáte?
plánovitý = priama cesta k cieľu, stratégia nie je definovaná; v prípade stabilného ekonomického prostredia; pre veľké firmy (explicitná stratégia); adaptívny = implicitná strat. – dosiahnuť, aby bol podnik maximálne flexibilný; heslo: „Nie je dôležité, kedy dôjdeme k cieľu, ale aby sme sa stále zlepšovali. “; smer môže byť zmenený počas implementácie stratégie; podnikateľský = kombinácia 1. a 2. ; väčšinou ide o malé podniky, ktoré sú vo vlastných rukách; charakteristiky: prudké zmeny stratégie, cieľovosť, cieľavedomosť;

Čo je podstatou sociologistického prístupu k tvorbe stratégie?
Mnohí autori nazerajú na podnik ako na sociálny systém, ktorý je výsledkom vnútorných vzťahov, mocenských bojov a politických cieľov zúčastnených aktérov- vlastníkov, manažérov a zamestnancov. Pri tomto prístupe sa stratégia javí ako výsledok vnútorného života podniku a posteriori, ktorý si určuje svoju cestu a miesto v spoločnosti zložitým procesom vyjednávania medzi aktérmi, ktorý je do istej miery procesom tápania, omylov a hľadania.

Čo je podstatou teleologického prístupu k tvorbe stratégie?
Ide o modely, ktoré nazerajú na podnik ako na systém, ktorý možno riadiť- určovať jeho ciele, organizovanosť činnosť, motivovať ľudí. Na tomto princípe sú budované koncepcie, nástroje, metódy riadenia, ktorých adresátom je manažment podniku, a ktoré sú blízke vojenskému ponímaniu stratégie- definujú pozície, ktoré treba dobyť alebo ubrániť, manévre, ktoré treba navrhnúť a realizovať, strategické rozhodnutia, ktoré treba prijať. Tento prístup je označovaný aj ako racionalistický alebo plánovitý.

Čo je podstatou ekologického prístupu k tvorbe stratégie?
Nazýva sa aj environmentálny, pripisuje rozhodujúcu úlohu okoliu podniku, a to predovšetkým trhu. Dôraz kladie na schopnosť firmy reagovať na požiadavky okolia, ktoré vlastne robí selekciu medzi dobrými a zlými firmami. Hlavné sú pritom ekonomické kritériá, kde do popredia vystupuje efektívnosť, náklady y konkurenčná schopnosť. Podľa niektorých autorov možno hovoriť dokonca o sociálno- ekonomickom darwinizme. Úloha manažérov je redukovaná. Majú hlavne reprezentovať podnik vo vzťahu k rôznym partnerom- spotrebiteľom, vlastníkom, zamestnancom, verejnosti, štátnym orgánom a presvedčiť ich, že podnik je dobre riadený.

Čo je podstatou ideologického prístupu k tvorbe stratégie?
Je to novší prístup, charakteristický pre autorov, ktorí dávajú dôraz na mentálne procesy učenia, poznávacie a komunikačné procesy, pomocou ktorých sa vytvárajú a implementujú stratégie. Stratégia v tomto prípade- mentálna konštrukcia, ktorá je výsledkom diskusie, alebo ako scenár, ktorý sa môže priebežne meniť.

Čo je príznačné pre podnik, uplatňujúci adaptívnu stratégiu?
Adaptačná stratégia – firma nemá stanovenú DD stratégiu, ale filozofia firmy je na adaptácii.
– prispôsobovanie sa prostrediu
– dôležité je neustále sa zlepšovanie a nie konečný výsledok
nevýhoda: neexistencia DD stratégií môže ohroziť podnik, neexistuje línia,
po ktorej sa ľudia majú správať = > vzniká chaos, dezorganizácia;

Vysvetli pojem logického inkrementalizmu. Kto je autorom tohto pojmu?
každý úspešný proces strategického rozvoja má prvky cieľovej a procesnej orientácie
proces napreduje po etapách, každá nasledujúca etapa sa buduje na predchádzajúcej a má svoju vlastnú vnútornú logiku
realita strat. riadenia sa skladá z cieľov a ľudí = > pracovníci podniku majú svoje vlastné ciele a prežívajú vlastný proces spoznávania
autor: J. B. Quinn

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥