Nezamestnanosť a inflácia

Základné pojmy v oblasti nezamestnanosti a inflácie:

Nezamestnanosť je ukazovateľ, ktorý ukazuje, aká časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná.

Miera nezamestnanosti je ukazovateľ, ktorý sleduje podiel počtu nezamestnaných na celkovom počte pracovných síl, t.j. počet nezamestnaných / počet pracovných síl (*100). Vyjadruje sa v percentách.

Pracovné sily predstavujú súčet všetkých zamestnaných v pracovnom pomere a nezamestnaných, t.j. zamestnaní (v pracovnom pomere) + nezamestnaní

Obyvateľstvo mimo pracovných síl (v priemere 40 % obyvateľov krajiny) tvorí:

 • študujúca mládež
 • dôchodcova
 • tí, čo sa nezaujímajú o prácu

Príčiny nezamestnanosti

 • strata zamestnania z dôvodu štrukturálnych alebo organizačných zmien
 • nemožnosť návratu do zamestnania (po predĺžení materskej)
 • zmena bydliska–strata pracovnej príležitosti
 • nemožnosť nájsť si primeranú prácu (absolventi)
 • dobrovoľná nezamestnanosť
 • nezáujem pracovať

Inflácia

 • Inflácia je makroekonomický jav, pri ktorom ceny z roka na rok rastú
 • zvyšovanie množstva peňazí v obehu, čím sa zvyšuje aj celková (všeobecná) cenová hladina
 • druhy inflácie: mierna, cválajúca, hyperinflácia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥