Financovanie

1. Aké formy financovania poznáte?
– formou vlastného kapitálu
– formou cudzieho kapitálu

2. Vysvetlite pojem samofinancovanie podniku a prečo zvyčajne nestačí k rýchlej expanzii podniku?
Znamená financovanie z vlastných zdrojov / vlastného kapitálu/.

3. V čom je podstata fin. plánovania a aké základné finančné výkazy poznáte?
Fin. plánovanie – proces posudzovania celkových efektov finančného a investičného rozho-
dovania, ktorého výsledkom je finančný plán.

4. Aký typ ukazovateľov je základom fin. analýzy?
– ukazovatele likvidity
– ukazovatele aktivity
– ukazovatele zadĺženosti
– ukazovatele ziskovosti
– ukaovatele trhovej hodnoty

5. Aké spôsoby vyhodnocovania ukazovateľov finančnej analýzy poznáte?
– posudzovanie v čase
– porovnanie v priestore
– porovnanie s plánom
– porovnanie na základe expertných skúseností

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥