Hodnotenie rizika a prijateľné riziko

Hodnotenie rizika a prijateľné riziko – výsledkom hodnotenia podnikateľských projektov a ich rizika by malo byť jednak posúdenie prijateľnosti rizika týchto projektov, t.j. určenie, či riziko určitého projektu možno považovať za prijateľné alebo neprijateľné. Vymedzenie prijateľného (zdravého, oprávneného) rizika je dôležité pre hodnotenie a výber podnikateľských projektov, jeho praktická realizácia je však veľmi náročná. Na špecifikáciu prijateľného rizika je potrebné zvažovať aspekty objektívne a subjektívne.

Aspekty objektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú na každý podnikateľský projekt, možno odvodiť tieto znaky prijateľného rizika:
– rovnaké ciele (efekty) podnikateľského projektu nemožno dosiahnuť voľbou a realizáciou žiadného nerizikového projektu, ktoý je z hľadiska vynaložených zdrojov porovnateľný s hodnoteným podnikateľským projektom,
– príprava a realizácia podnikateľského projektu je v súlade s požiadavkami právnych predpisov
– realizácia podnikateľského projektu neohrozuje ľudské životy a nespôsobuje trvalé následky na ľudskom zdraví.
Aspekty subjektívnej povahy závisia od konkrétneho projektu či charakteristík firmy. Všeobecne môžeme konštatovať, že riziko podnikateľského projektu je prijateľné v prípade charakterizovanom podstatne vyššími pravdepodobnosťami prekročenia požadovaných efektov, ako predstavujú pravdepodobnosti ich nedosiahnutia, pričom je nutné brať do úvahy aj pravdepodobnosť straty, ku ktorej by realizácia projektu mohla viesť, či maximálnu veľkosť tejto straty.
Hodnotiť riziko projektu je potrebné aj z pohľadu zdrojov potrebných na realizáciu projektu. Je rozdiel ak pri projekte so 100 mil. investičnou náročnosťou investuje firma, ktorá ročne vynakladá na investície stovky miliónov a tento projekt je len jedným z mnohých projektov alebo desiatky miliónov a teda prostriedky sú vyprodukované za niekoľko rokov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥