Izolované hodnotenie rizika

Izolované hodnotenie rizika je postupom hodnotenia rizika, keď sa hodnotenie projektov rozkladá do dvoch komponentov. Prvý komponent je riziko projektu a druhým je jeho výhodnosť (zisk výnos) stanovená bez ohľadu na toto riziko, čiže stanový výhodnosť projektu akoby za istoty.

Ohodnotenie rizika projektov má potom najčastejšie podobu jednoduchého alebo váženého súčtu ohodnotenia faktorov rizika. V prvom prípade sa považujú všetky faktory za rovnako dôležité a posudzovaný projekt sa ohodnotí z hľadiska každého faktora rizika, a to pomocou určitej bodovej stupnice.

V prípade odlišnej významnosti faktorov rizika je potrebné stanoviť váhy týchto faktorov vyjadrujúcich ich odlišný význam z hľadiska ich vplyvu na kritéria hodnotenia. Celkové riziko projektu sa potom stanoví ako vážený súčet jeho bodových hodnotení z hľadiska jednotlivých faktorov rizika.

Výhodnosť (zisk, výnos) projektov možno posudzovať buď pomocou jediného kritéria, alebo niekoľkých kritérií hodnotenia. V prípade jedného kritéria je potrebné určiť očakávanú hodnotu tohto kritéria pre jednotlivé posudzované projekty. V prípade uplatnenie väčšieho počtu kritérií hodnotenia projektov možno dospieť k ohodnoteniu výhodnosti buď intuitívne a alebo možno použiť viackriteriálne hodnotenie, ktoré je analogické spôsobu ohodnotenia rizika projektu.

Celková výhodnosť projektu sa potom určí pomocou relácie jeho celkového rizika a výhodnosti stanovenej akoby za istoty. Prednosťou tejto metódy je jej jednoduchosť a pomerne menšia náročnosť na potrebné vstupné informácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥