Globalizácia finančných trhov

Na druhej strane globalizácia finančných trhov znamená, že regionálne finančné krízy rýchlo ovplyvňujú svojimi dôsledkami celé svetové financie, čím sa zvyšuje nestabilita finančných trhov a zvyšuje sa rizikovosť financií podnikateľskej sféry.

b) deregulácia – znamená postupnú liberalizáciu právnych a iných predpisov, ktoré upravujú finančné procesy v jednotlivých štátoch, prináša:
– V – rozširuje možnosti autonómneho finančného rozhodovania P
– N – rastúca zodpovednosť finančných manažérov za správnosť prijatých rozhodnutí

c) sekuritizácia – presun peňazí a kapitálu od subjektov vytvárajúcich úspory k subjektom, ktoré ich majú nedostatok sa stále v rastúcej miere uskutočňuje prostredníctvom CP. V dôsledku toho rastie aktivita P pri emitovaní jednotlivých druhov CP a pri finančnom investovaní.

d) intelektualizácia – úspechy v oblasti financií prestávajú byť len otázkou skúseností a trhového inštinktu, ale čoraz viac sú podmienené teoretickou prípravou

e) nové technológie – postupy zdokonaľujúce, urýchľujúce a zlacňujúce realizáciu finančných procesov. Ich rozvoj je úzko spojený s úspechmi v oblasti elektroniky, informatiky a komunikačných systémov.

f) prehlbovanie problémov verejných financií – väčšina štátov pracuje so schodkovými ŠR, v dôsledku čoho rastie ich štátny dlh, ide o jeden z najvážnejších problémov svetových financií

g) rozvoj finančných inovácií – najdôležitejším a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim typom finančných inovácií sú finančné deriváty – produkt, ktorého hodnota je odvodená od nejakého primárneho A, vznikli lebo narástlo riziko v medzinárodnom podnikaní a umožňujú rozložiť riziko na iné ekonomicky subjekty. Finančné deriváty umožňujú špekulačne využiť možnosti dosiahnutia zisku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥