Finančný manažment, finančné riadenie

Finančný manažment = subjektívna ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov t.j. financovaním, alokovaním peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku t.j. investovaním a rozdeľovaním zisku s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vl. majetku P.

Finančný manažment chápaný ako riadenie finančných procesov v podniku v podmienkach trhového hospodárstva zahŕňa činnosti, t.j. obsahom FM sú 4 základné činnosti:
– finančné plánovanie – hl. úlohou je formulovať finančné ciele podniku vychádzajúc zo základného cieľa podnikateľskej činnosti.
– finančné rozhodovanie – zahŕňa strategické a operatívne rozhodnutia
– organizovanie finančných procesov – je každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa prijaté finančné rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali.
– finančná analýza a kontrola – hodnotí stupeň dosahovania finančných cieľov v uplynulých obdobiach (analýza ex post) a identifikuje vývoj budúceho finančného zdravia P (analýza ex ante).

Z týchto 4 základných činností možno vyvodiť 3 základné úlohy FM, ktoré majú nielen vnútroštátny ale aj medzinárodný rozmer:
– získavanie potrebného kapitálu – financovanie
– efektívna alokácia kapitálu – investovanie – zahŕňa vyhľadávanie a hodnotenie jednotlivých podnikateľských projektov
– rozdeľovanie finančných výsledkov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥