Vývoj a súčasné poňatie moderného finančného manažmentu

Ťažiskom manažmentu je realizácia podnikateľských príležitosti, ktoré sa nachádzajú vnútri aj navonok podniku.

Konštrukciu a zameranie finančného manažmentu významne ovplyvňuje teoretický prístup k chápaniu úloh a cieľov podniku. V zásade poznáme:
a) participačný prístup – založený na teórií účasti. P predstavuje organizačné spojenie záujmových skupín: pracovníkov, manažérov, vlastníkov, veriteľov, dodávateľov, odberateľov. Tento prístup žiadnu z týchto skupín osobitne neuprednostňuje, a preto požaduje, aby manažment vyrovnane zabezpečoval ich záujmy.
b) vlastnícky prístup – vychádza z priority subjektov, ktoré vkladajú do podnikov kapitál ako základ ich fungovania v podmienkach trhovej ekonomiky

Podstate TE zodpovedá vlastnícky prístup.

Manažment je otvorená sústava poznatkov o špecifickej činnosti manažérov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. Pojem manažment má 4 významy. Na manažment môžeme nazerať ako na: proces, profesiu, vednú disciplínu a umenie

Z hľadiska predmetu finančného manažmentu sa budeme pozerať na manažment ako na proces t.j. súbor aktivít potrebných na dosiahnutie cieľa.

Finančný manažment = subjektívna ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov t.j. financovaním, alokovaním peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku t.j. investovaním a rozdeľovaním zisku s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vl. majetku P.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥