ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ORGANIZÁCII

Všeobecná zodpovednosť

– pracovník zodpovedá org. za škodu, kt. jej spôsobil zavineným porušovaním povinnosti pri plnení prac. úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
– ak bola škoda spôsobená aj zo strany organizácie, zodpovednosť pracovníka sa pomerne obmedzí
– organizácia je povinná preukázať pracovníkovi zavinenie

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody

– od pracovníka, kt. ani neupozornil vedúceho pracovníka na hroziacu škodu, a ani nezakročil proti hroziacej škode, môže org. požadovať aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu. Výška škody však nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priem. mesačného zárobku.

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, kt. je pracovník povinný vyúčtovať

– ak prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti pracovník zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, kt. je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Dohoda o hmot. zodpovednosti sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná. Pracovník sa zbaví zodpovednosti celkom, prípadne sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Ústredné orgány môžu stanoviť zásady pre vymedzenie okruhu prác, kde je organizácia povinná s pracovníkom uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Pracovník, kt. uzavrel dohodu o hmot. zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa prevádza na inú prácu alebo iné pracovisko. Dohoda o hmot. zodpovednosti zaniká dňom skončenia prac. pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.

Zodpovednosť za stratu zverených predmetov

– pracovník zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných predmetov, kt. mu organizácia zverila na písomné potvrdenie. Pracovník sa zbaví úplne zodpovednosti, prípadne sčasti, ak preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti pracovníka

– pracovník, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú. Za škodu zodpovedá pracovník, kt. ju spôsobil úmyselným konaním. Pracovník nezodpovedá za škodu, kt. spôsobil organizácii pri odvracaní škody hroziacej organizácii ak tento stav sám nevyvolal. Pracovník nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z hospodárskeho rizika.

Rozsah náhrady za škody

– pracovník, kt. zodpovedá za škody je povinný nahradiť organizácii skutočnú škodu, a to v peniazoch, až škodu neodčiní do predošlého stavu. Ak bola škoda spôsobená organizáciou, je pracovník povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery jeho zavinenia. Ak zodpovedá organizácii za škodu niekoľko pracovníkov, je každý z nich povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Pracovník, kt. zodpovedá za schodok alebo za stratu zverených predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej hodnote. Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, môže organizácia alebo súd určiť výšku náhrady škody nižšou sumou, ako je skutočná škoda. Ak bola škoda spôsobená pri použití omamných látok alebo v opitosti môže škodu znížiť len súd. pri určení výšky náhrady sa prizerá najmä na pracovníkov pomer k práci, na spol. význam škody, na to, ako k nej došlo a na osobné a hospodárske pomery pracovníka.

Náhradu škody nemožno znížiť, ak bola škoda spôsobená úmyselne. Org. je povinná požadovať od pracovníka náhradu škody za kt. jej pracovník zodpovedá. Org. prerokuje výšku škody a oznámi ju pracovníkovi najneskôr do jedného mesiaca. Ak pracovník uzná záväzok nahradiť škodu v urč. výške a ak s ním org. dohodne spôsob úhrady, je povinná org. uzavrieť dohodu písomne inak neplatí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥