ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRACOVNÍKOVI

Všeobecná zodpovednosť

– organizácia zodpovedá pracovníkovi za škodu, kt. mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním porušením práv. povinností. Organizácia zodpovedá pracovníkovi aj za škodu, kt. mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh organizácie pracovníci konajúci v jej mene. Organizácia nezodpovedá pracovníkovi za škodu spôsobenú na dopravnom prostriedku, kt. použil pri plnení prac. úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez jej súhlasu.

Zodpovednosť za škodu pri prac. úraze a chorobách z povolania

– ak u pracovníka došlo pri plnení prac. úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu na zdraví alebo k jeho smrti úrazom, zodpovedá za škodu tým vzniknutú organizácia, v kt. bol pracovník v čase úrazu v prac. pomere.

Prac. úrazom nie je úraz, kt. sa prihodil pracovníkovi na ceste do zamestnania a späť. Za škodu spôsobenú pracovníkovi chorobou z povolania zodpovedá organizácia, v kt. pracovník pracoval naposledy pred jej zistením v prac. pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, kt. bol postihnutý. Organizácia je povinná uhradiť škodu, aj keď dodržala povinnosti vyplývajúce z práv. predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizácia sa zbaví zodpovednosti celkom ak preukáže, že – škoda bola spôsobená tým, že postihnutý pracovník svojím zavinením porušil právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený. škodu si privodil pracovník svojou opitosťou alebo v dôsledku zneužitia iných omamným prostriedkov a org. nemohla škode zabrániť.

Organizácia sa zodpovednosti zbaví sčasti ak preukáže, že – postihnutý pracovník porušil svojim zavinením právne alebo ostatné predpisy alebo pokyny na ochranu zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený. Jednou z príčin škody bola opilosť postihnutého pracovníka alebo zneužitie iných omamných prostriedkov post. pracovníkom. Pracovníkovi vznikla škoda preto, lebo si počínal v rozpore s neobvyklým spôsobom správania sa, konal ľahkomyseľne a musel byť si vedomý, že si môže spôsobiť ujmu na zdraví.

Ak sa organizácia zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, ktorú znáša pracovník, podľa miery jeho zavinenia.

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce.

Organizácia sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu, ak pracovník utrpel úraz pri odvracaní škody hroziacej tejto organizácii alebo nebezpečenstvu priamo hroziaceho životu alebo zdraviu, pokiaľ pracovník tento stav sám úmyselne nevyvolal.

Pracovníkovi, kt. utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa vyskytla choroba z povolania, je organizácia povinná v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za:
– stratu na zárobku
– bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
– účelne vynaložené náklady spojené s liečením
– vecnú škodu

Spôsob a rozsah náhrady škody je organizácia povinná prerokovať bez zbytočného odkladu s príslušným odbor. orgánom a pracovníkom.

Ak pracovník následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel je organizácia povinná v rozsahu svojej zodpovednosti poskytnúť:
– náhradu účelné vynaložených nákladov spojených z jeho liečením
– náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom
– náhradu nákladov na výživu pozostalých
– náhradu vecnej škody (dopr. prostriedok)
– jednorazové odškodnenie pozostalých

Zodpovednosť za škodu na odložených veciach:

– organizácia s ktorou je pracovník v pracovnom pomere, zodpovedá za škodu na veciach, ktoré v tejto organizácii pracovník odložil pri plnení pracovných úloh
– za vec, ktoré do zamestnania obvykle pracovníci nenosia a ktoré organizácia neprevzala do osobitnej úschovy, zodpovedá organizácia len do sumy Sk 2000,– . Nárok na náhradu škody zanikne, ak pracovník neupovedomil organizáciu do 15 dní, keď sa o škode dozvedel.

Zodpovednosť pri odvracaní škody

– pracovník, kt. utrpel pri odvracaní škody hroziacej organizácii, má voči nej nárok na jej náhradu

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti organizácie

– ak organizácia preukáže, že škodu zavinil aj poškodený pracovník, jej zodpovednosť sa pomerne obmedzí
– organizácia je povinná nahradiť pracovníkovi skutočnú škodu a to v peniazoch, pokiaľ škodu neodčiní uvedením do predošlého stavu. pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Náhrada na zárobku sa vypláca raz mesačne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥