Zdroje údajov pre finančnú analýzu

Hlavným zdrojom informácií pre finančnú analýzu sú výkazy tvoriace účtovnú závierku podniku. Patrí medzi ne Výkaz ziskov a strát (výsledovka), Súvaha (bilancia), Prehľad peňažných tokov (výkaz cash-flow) a iné zdroje informácií.

Výkaz ziskov a strát – výsledovka

Výkaz ziskov a strát (výsledovka) poskytuje informácie o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku podniku. Zjednodušená konštrukcia výkazu ziskov a strát:

Prevádzkové výnosy
– Prevádzkové náklady
1. Prevádzkový hospodársky výsledok

Finančné výnosy
– Finančné náklady
2. Hospodársky výsledok z finančných operácií

1. Prevádzkový hospodársky výsledok
+ 2. Hospodársky výsledok z finančných operácií
– Daň z príjmov
A. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti

Mimoriadne výnosy
– Mimoriadne náklady
– Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
B. Mimoriadny hospodársky výsledok

A. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti
+ B. Mimoriadny hospodársky výsledok
SPOLU: Hospodársky výsledok za účtovné obdobie

Súvaha – bilancia

Súvaha (bilancia) poskytuje informácie o majetku podniku (aktíva) a finančných zdrojoch jeho krytia (pasíva).

Prehľad peňažných tokov – výkaz cash flow

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash-flow) poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch podniku. Peňažné toky sa vo výkaze členia na 3 oblasti:

 • základné podnikateľské činnosti
 • investičné činnosti
 • finančné činnosti

Obsah (štruktúru) prehľadu peňažných tokov tvoria tieto základné časti:

 1. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností
 2. Peňažné toky z investičných činností
 3. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (1. + 2.)
 4. Peňažné toky z finančných činností
 5. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia
 6. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)
 7. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
 8. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia

Na naplnenie niektorých ukazovateľov sa používajú i údaje z kapitálového trhu, ďalej informácie o počte pracovníkov, ich štruktúre a pod.

Iné zdroje údajov

Finančný analytik, najmä externý, môže na finančnú analýzu podniku využiť aj iné informačné zdroje, ako sú napr.:

 • výročné správy spoločnosti
 • priebežné správy
 • informácie špecializovaných firiem hodnotiacich platobnú disciplínu – ratingové agentúry
 • úverovú schopnosť
 • výnos a riziko akcií spoločnosti a pod.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥