Postup finančnej analýzy

Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí a skutočnosťou. Význam a zmysel má finančná analýza iba vtedy, ak jej výsledkom sú nové informácie s väčšou vypovedacou schopnosťou ako primárne ukazovatele, ktoré poskytujú účtovné výkazy.

Ako postupovať pri základnej finančnej analýze podniku?

Postup finančnej analýzy uvádzame v nasledujúcich krokoch:

  1. výpočet finančných pomerových ukazovateľov za podnik
  2. porovnanie pomerových ukazovateľov za odvetvie
  3. analýza vývoja podnikových ukazovateľov v čase
  4. analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi
  5. návrh opatrení

Zásady a problémy finančnej analýzy

Zásady, ktoré by sme mali zohľadniť pri finančnej analýze:

  • finančné zdravie a prevádzková činnosť podniku sú integrálne prepojené
  • tvorba zisku nie je zhodná s cash-flow
  • finančné výkazy sú dôležité okná do reality, vo finančných výkazoch sa odrážajú priaznivé i nepriaznivé prejavy podniku

Základným problémom pri použití účtovných výkazov pri hodnotení finančného zdravia podniku je rozlišovanie medzi trhovou a účtovnou hodnotou vlastného imania podniku. Pre akcionárov nie je zaujímavá účtovná hodnota, a to z 2 príčin:

  1. nepodáva dostatočný obraz o tom, či je podnik finančné zdravý
  2. nerozlišuje sa medzi účtovnými a ekonomickými ziskami – ekonomický zisk je veličina, ktorá vyčísľuje účtovný zisk upravený o výnosnosť vlastného kapitálu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥