Hodnotenie finančnej výkonnosti

Poznáme 2 prístupy k hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku:

 1. tradičný prístup vychádzajúci z rentability vlastného imania ROE – return on equity
 2. tradičný prístup vychádzajúci z rentability aktív ROA – return on assets
 3. ekonomická pridaná hodnota EVA – economic value added

Rentabilita vlastného imania ROE

Rentabilita vlastného imania ROE vyjadruje schopnosť podniku vytvárať nové zdroje a dosahovať zisk vhodným využitím investovaného kapitálu. Vzorec pre výpočet ROE: ROE = ČZ/VI = ČZ/T x T/A x A/VI = rentabilita tržieb x obrat aktív x finančná páka

Legenda:

 • ROE – return on equity – rentabilita vlastného imania
 • ČZ/VI – čistý zisk / vlastné imanie
 • ČZ/T – čistý zisk / tržby
 • T/A – tržby / aktíva
 • A/VI – aktíva / vlastné imanie

Zákon vyrovnávania priemernej miery zisku

Zákon vyrovnávania priemernej miery zisku vychádza z rentability tržieb, tzv. ziskovej marže:

 • dôležité je sledovať vývoj ukazovateľa zisková marža, pretože vyjadruje cenovú stratégiu podniku, schopnosť kontrolovať prevádzkové náklady
 • v jednotlivých podnikoch sa tento ukazovateľ značne líši – závisí od charakteru produktu a konkurenčnej stratégie
 • na základe ukazovateľa rentabilita tržieb – zisková marža vieme posúdiť či máme vhodnú alebo menej vhodnú cenovú stratégiu
 • rentabilita tržieb má značný vzťah s obratom aktív

Závery zákona o vyrovnávaní priemernej miery zisku

 • Podnik s vysokou rentabilitu tržieb majú tendenciu k nízkej miere obratu aktív = kapitálovo intenzívny podnik a naopak .
 • Podnik s vysokou pridanou hodnotou majú vysokú rentabilitu tržieb.
 • Nedá sa povedať čo je lepšie, či vysoká rentabilita tržieb alebo vysoká rentabilita aktív, to všetko závisí od kombinovaného efektu rentability tržieb a rentability aktív

Rentabilita aktív ROA

Vzorec pre výpočet ukazovateľa rentabilita aktív ROA – return on assets: ROA = ČZ/A = ČZ/T x T/A

Legenda:

 • ROA – return on assets – rentabilita aktív
 • ČZ/A – čistý zisk / aktíva
 • ČZ/T – čistý zisk / tržby
 • T/A – tržby / aktíva

Rozdiel medzi ROA a ROE

Podniky s vysokým podielom stálych aktív môžu menej pružne reagovať na rôzne zmeny. Rozdiel medzi ROA a ROE popisuje finančná analýza takto:

 1. ROA meria efektívnosť s akou podnik umiestňuje a riadi svoje zdroje.
 2. ROE meria čistý zisk s vlastným imaním, ktoré patrí vlastníkom.

Ekonomická pridaná hodnota EVA

Informácie o metóde ekonomickej analýzy, ktorá berie v úvahu ekonomickú pridanú hodnotu EVA nájdete v článku EVA – economic value added.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥