Vzťahy medzi stratégiou podniku a strategickým RĽZ

Štátnice – Manažment – 09 – 10 – Riadenie ľudských zdrojov (zákl. pojem, stratégia RĽZ, politika RĽZ, vzťahy medzi stratégiou podniku a strategickým RĽZ, funkcie RĽZ, analýza a projektovanie pracovných miest, personálny nábor a výber pracovníkov

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 09 – 10 – Riadenie ľudských zdrojov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 09 – 10 – Riadenie ľudských zdrojov (zákl. pojem, stratégia RĽZ, politika RĽZ, vzťahy medzi stratégiou podniku a strategickým RĽZ, funkcie RĽZ, analýza a projektovanie pracovných miest, personálny nábor a výber pracovníkov.


Manažment - Otázka č. 8
Riadenie ľudských zdrojov
(zákl. pojem, stratégia RĽZ, politika RĽZ, vzťahy medzi stratégiou podniku a strategickým RĽZ, funkcie RĽZ, analýza a projektovanie pracovných miest, personálny nábor a výber pracovníkov)
Akúkoľvek organizáciu si môžeme predstaviť ako veľmi zložitý, mnohostranný, ale pritom všetkom predsa len integrovaný systém pripomínajúci živý organizmus. V prvom rade to znamená, že pozostáva z množstva fyzických, ale aj nehmatateľných systémov, ktoré plnia rôzne funkcie, vzájomne sa ovplyvňujú a fungovanie každého z nich sa prejaví na chode celého systému.
Na realizovanie zámerov podniku je potrebné mať primerané prostriedky - zdroje. Byars a Rue (1987) hovoria o 3 skupinách zdrojov:
1. materiálové zdroje (stroje, náradie, suroviny a materiál, energia a pod.)
2. finančné zdroje
3. ľudské zdroje.
Tieto zdroje musíme považovať za významné subsystémy tvoriace "organizmus" organizácie. ĽZ majú v kontexte organizácií osobitné postavenie a význam. Sú to totiž práve ľudia, ktorí tvoria organizácie, vedú ich k úspechu alebo úpadku. ĽZ so svojou prácou, tvorivosťou, nápadmi, schopnosťami a vedomosťami sú tým činiteľom, ktorý premieňa peniaze a materiál na požadované služby a produkty a prináša organizácii ďalšie materiálové a finančné zdroje. Sú mediátorom a transformátrom všetkých zdrojov a vstupov, s ktorými organizácia prichádza do styku. Dôležitá charakteristika LŽ - ich potenciálne najvyššia kapitálizácia. Aj najmodernejšia technológia časom zastará, hodnota ĽZ môže pri adekvátnej starostlivosti neprestajne stúpať.
RĽZ je organickou súčasťou riadenia akejkoľvek organizácie sústredenou na optimálne využívanie ľudského potenciálu vo všetkých jeho rozmeroch. Nemôže byť odrhnuté od riadenia iných zdrojov a iných aspektov organizácie. RĽZ je jedným z centrálnych bodov rozhodujúcich o efektívnom fungovaní akejkoľvek organizácie. Jeho základným poslaním je využívať, rozvíjať a usmerňovať najvýznamnejší zdroj bohatstva a prosperity organizácie - ľudský faktor.
Rozdiel medzi tradičnou personálnou prácou a moderným riadením ĽZ:
Klasická personálna práca bola takmer výlučne reaktívnou činnosťou - servisom pre ostatné zložky a subsystémy organizácie. Cieľavedomé narábanie s ĽZ sa postupne stávalo nielen integrálnou súčasťou riadenia organizácií, ale stále viac aj jeho centrálnou - ťažiskovou zložkou.
Druhý výrazný rozdiel spočíva v otvorenosti a prepojenosti RĽZ s vonkajším prostredím. Pre klasické prístupy bolo príznačné ich orientovanie výlučne na vnútroorganizačné problémy ako izolované javy.
Úlohy RĽZ:
1. Zabezpečovanie potrieb ĽZ - Reprezentuje úlohu RĽZ orientovanú na to, aby mala organizácia vždy k dispozícii primeraný počet zamestnancov vhodnej štruktúry vzdelania a kvalifikácie - a aby štruktúra, počet a obsah prac. miest optimálne zodpovedali strategickým zámerom organizácie aj charakteru technológie používanej techniky, strojov a zariadení.
- plánovanie ĽZ
- získavanie a nábor
- výber
- prijímanie a prepúšťanie
- analýza prac. miest
2. Optimalizácia využívania ĽZ - Poslaním je postarať sa o to, aby boli ĽZ optimálne využívané.
- mzdová politka
- motivácia a hodnotenie
- disciplína
- riadenie profesijnej kariéry
- personálne infosystémy
3. Personálny rozvoj a starostlivosť o pracovníkov - Kladie dôraz na tie činnosti RĽZ, ktoré sú zacielené na jednotlivých zamestnancov a ich individuálny rozvoj.
- výcvik a vzdelávanie
- sociálna starostlivosť
- ochrana zdravia a bezpečnosť práce
- individuálne poradenstvo
4. Optimalizácia sociálnych činiteľov - RĽZ nie je sústredené len na rozvoj a využívanie jednotlivých pracovníkov, organizácia práce si zväčša vyžaduje tímové činnosti - úzku a často veľmi zložitú mnohostupňovú spoluprácu.
- formovanie tímov
- efektívny štýl vedenia
- komunikácia v organizácii
- komunikácia s verejnosťou
- sprostredkovanie
Plnenie základných úloh RĽZ: zabezpečovania potreby ĽZ, optimalizácie ich využívania, podpory rozvoja pracovníkova a optimalizácie sociálnych činiteľov - to všetko si vyžaduje vykonávať veľmi širokú paletu kvalitatívne rozmanitých personalistických činností.
Za RĽZ je zodpovedný každý, kto s nimi pracuje: od majstra v dielni či vedúceho oddelenia až po riaditeľa organizácie. RĽZ zahŕňa aj rad vysoko náročných aktivít, ktoré môžu na požadovanej úrovni plniť len špecializovaní, vysokokvalifikovaní odborníci: psychológovia, sociológovia, právnici, ekonómovia, lekári, či špecializovane pripravovaní personálni manažéri. Preto a aj kvôli efektívnej koordinácii a integrovaniu RĽZ je potrebné, aby v rámci väčších organizácií jestvovala organizačná jednotka tvorená uvedenými špecialistami.
Stratégia ĽZ
predstavuje základnú filozofiu spôsobu, akým sa ľudia v organizáciách riadia. Zavádzanie tejto filozofie do personálnych zásad a praxe vyžaduje, aby metódy personálneho riadenia a prax boli integrované, aby tvorili odpovedajúci si celok a aby tento celok zodpovedal podnikovej stratégii.
Stupeň integrácie podnikovej stratégie a stratégie RĽZ sa značne odlišuje v rôznych organizáciách. Možné vzťahy:

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 09 – 10 – Riadenie ľudských zdrojov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥