Úvod do riadenia ľudských zdrojov

ZDROJE v podniku:
– materiálne
– finančné
– ľudské

Sú rovnocenné. Ľudské zdroje predstavujú hybnú silu, motor, krorý dáva do pohybu materiálne a finančné zdroje. Ľudské zdroje sú to najcennejšie, čo podnik má. Je rozhodujúcim zdrojom pri konkurencieschopnosti podniku. Podnik o nich dokáže viac rozhodovať.

Personálny manažment a RĽZ nie sú adekvátne pojmy. Rozdiel medzi nimi je daný historicky.

PM a RĽZ predstavujú rozdielnu vývojovú fázu personálnej práce. RĽZ predstavuje mladšiu vývojovú fázu. Pojem PM sa traduje od rozdelenia pojmov na vedenie a riadenie.

História:
– 1. vývojová fáza – tradičné poňatie personálnej práce – personalistika – zohráva v celkovom riadení len pasívnu úlohu. Personalisti vykonávajú len administratívne činnosti. Personálne oddelenia poskytujú servisné služby pre ostatné oddelenia podniku. Poskytujú len informácie o pracovníkoch podniku  personálna administratíva.
– 2. vývojová fáza – 2. sv. vojna, dochádza k odlišnému chápaniu personálnej práce, na pracovníka sa začína pozerať ako takmer nevyčerpateľný zdroj prosperity a konkurencieschopnosti podniku, z pasívnej úlohy prechádza personalistika do aktívnej úlohy  personálne riadenie .Napriek tomu, je toto personálne riadenie orientované na vnútorné podmienky podniku a má operatívny charakter.
– 3. vývojová fáza. – 50.-60. roky, nová koncepcia –  riadenie ľudských zdrojov , pričom sa RĽZ stáva jadrom celého person. riadenia a je jeho najdôležitejšou zložkou. Prechod od administratívnej činnosti ku koncepčnej, zahrňuje strategické aspekty, prechádza sa od vnútorného riadenia ku zohľadňovaniu aj vonkajších faktorov (životný štýl, životné prostredie, trh práce………).

Personálna práca prestáva byť len záležitosťou personalistov, ale stáva sa súčasťou každodennej práce všetkých vedúcich pracovníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥