Riziko v podnikateľskom rozhodovaní

Štátnice – Financie – 02 – 06 – Riziko v podnikateľskom rozhodovaní, základné definície: neistota, riziko, čisté a podnikateľské riziko, postoj podnikateľa k riziku, klasifikácia podnikateľských rizík, identifikácia a analýza faktorov rizika

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 06 – Riziko v podnikateľskom rozhodovaní (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 06 – Riziko v podnikateľskom rozhodovaní, základné definície: neistota, riziko, čisté a podnikateľské riziko, postoj podnikateľa k riziku, klasifikácia podnikateľských rizík, identifikácia a analýza faktorov rizika.


6. Riziko v podnikateľskom rozhodovaní
- základné definície: neistota, riziko, čisté a podnikateľské riziko, postoj podnikateľa k riziku
- klasifikácia podnikateľských rizík
- identifikácia a analýza faktorov rizika
I. Základné definície:
Pri manažérskom rozhodovaní je celý rad javov neistých. Priebeh a budúce výsledky značnej časti procesov, prebiehajúcich v jednotlivých hospodárskych jednotkách, v národnom hospodárstve aj v svetovej ekonomike sa nedajú v predstihu, t.j. v okamžiku prípravy a rozhodovania o ich realizácii, spoľahlivo určiť, teda sú neisté.
Neistotu teda chápeme v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov určitých aktivít alebo procesov. Ich prejavom sú väčšie alebo menšie odchýlky predpokladaných výsledkov od skutočne dosiahnutých. Z hľadiska podnikateľského rizika je neistota jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré pôsobia na zložitosť prognózy a realizácie podnikateľských rozhodnutí. Neistota chápaná ako nejednoznačnosť dosahovaných výsledkov môže mať objektívny a subjektívny charakter.
Objektívny charakter neistoty vyplýva z toho, že niektoré prvky, resp. zložky určitých procesov majú náhodný (stochastický) charakter. Vzhľadom na to nie je možné v tomto prípade ani pri úplnej informácii o procese predpokladať jeho presný priebeh (t.j. chovanie sa systému), a tým aj dosahované výsledky. Objektívny charakter neistoty vyplýva teda zo samej podstaty objektov reálneho sveta a procesov v ňom prebiehajúcich.
Subjektívny charakter neistoty vyplýva z neúplnosti a relatívnej obmedzenosti našich poznatkov o objektoch reálneho sveta a procesoch, ktoré v ňom prebiehajú. Táto neúplnosť poznania sa môže vzhľadom k minulosti a budúcnosti. Subjekt nie je spravidla schopný obsiahnuť všetky príčinné väzby medzi zvoleným jednaním a jeho dopadmi a účinkami. táto neznalosť v skutočnosti deterministických charakteristík procesov sa potom subjektu javí ako zdanlivá náhodnosť týchto procesov.
Rozlišovanie objektívnej a subjektívnej neistoty nemá však len teoretický význam, ale priame praktické dopady, pokiaľ ide o možnosti a spôsoby znižovania tejto neistoty. Objektívnu neistotu nie je možné ani pri úplnej znalosti objektu odstrániť, ale získavanie ďalších informácií smerujúcich k hlbšiemu poznávaniu objektu môže subjektívnu neistotu oslabiť, prípadne niekedy až (pri neexistencii náhodných elementov) odstrániť.
Ak príkladom subjektívnej neistoty môže byť neistota o výške budúceho dopytu nového výrobku, potom určité formy prieskumu trhu môžu túto neistotu znížiť. Určitá obťažnosť však spočíva v tom, že objektívna a subjektívna neistota vystupujú väčšinou spoločne a v praxi ich nie je možné oddeliť vôbec, alebo toto oddelenie je značne komplikované.
Z hľadiska podnikateľského rozhodovania je neistota, prejavujúca sa v nejednoznačnosti možných dopadov a účinkov týchto rozhodnutí jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré pôsobia na zložitosť a obťažnosť prípravy a realizácie podnikateľských rozhodnutí.
Neistota a z nej vyplývajúce riziko sa stáva v trhovej konkurencii významným aspektom zložitých rozhodovacích procesov. Chápanie rizika na rozdiel od neistoty nie je jednotné. Ešte aj dnes sú názory na riziko veľmi rozdielne. V odbornej literatúre sa stretávame s väčším počtom do určitej miery odlišných pojmov, kde sa termín riziko využíva v čiastočne odlišnom zmysle. Čo je však pre všetky pojmy rizika spoločné je to, že vždy prítomným atribútom, ktorý riziko nerozlučne sprevádza, je neistota v hore uvedenom zmysle. Ďalej sú uvedené niektoré častejšie používané pojmy rizika.
H. Albach: Rizikom sa myslia neistoty, ktoré sa dajú merať štatistickými metódami. Neistoty sú náhodné javy, ktoré sa nedajú exaktne merať, je možné o nich vysloviť len domnienky.
F. H. Knight: Riziko sa považuje za dôsledok nepriaznivých udalostí, pre ktoré existuje štatistická pravdepodobnosť. Riziko sa stáva výsekom neistoty.
W. Wittmann: Rizikom označujeme možnosť, prípadne nebezpečie neúspechu hospodárskej činnosti firmy v budúcnosti.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 06 – Riziko v podnikateľskom rozhodovaní (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥