Výrobková analýza

Štátnice – Financie – 02 – 04 – Výrobková analýza, ciele a náplň dlhodobej a krátkodobej výrobkovej analýzy, absolútne a pomerové ukazovatele výrobkovej analýzy, metódy a modely stanovenia výrobkových preferencií

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 04 – Výrobková analýza (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 04 – Výrobková analýza, ciele a náplň dlhodobej a krátkodobej výrobkovej analýzy, absolútne a pomerové ukazovatele výrobkovej analýzy, metódy a modely stanovenia výrobkových preferencií.


4. Výrobková analýza
- ciele a náplň dlhodobej a krátkodobej výrobkovej analýzy
- absolútne a pomerové ukazovatele výrobkovej analýzy
- metódy a modely stanovenia výrobkových preferencií
P reaguje na situáciu na trhu nielen cenou a ostatnými obchodnými podmienkami, ale predovšetkým prispôsobuje ponuku svojich T a S meniacim sa potrebám zákazníkov. Tento proces prispôsobovania spočíva v tom, že vyvíja nové výrobky, mení vlastnosti ponúkaných výrobkov, alebo inak mení výrobný program. Cieľové využívanie týchto zmien výrobného programu sa nazýva výrobková politika a považuje sa za dôležitú súčasť nástrojov politiky predaja.
Pod výrobkovou politikou sa rozumejú najmä 4 okruhy problémov:
- vývoj a uvádzanie nových výrobkov na trh
- prispôsobovanie ponúkaného množstva výrobkov reálnym potrebám
- "tvorba výrobku" (prispôsobovanie technickej stránky, dizajnu a .... požiadavkám a potrebám odberateľov)
- sledovanie životnosti výrobkov
TVORBA VÝROBKU
Vo vzťahu k očakávaného úžitku vychádza tvorba výrobku zo snahy maximálne prispôsobiť vlastnosti výrobku požiadavkám spotrebiteľa, t.j. ide o tvorbu jeho úžitku (nielen základného - čiže jeho funkčnú dokonalosť, ale aj dodatočného úžitku - obal, design, reklama).
Ponuka výrobkov, ktorá je výsledkom tvorby výrobku, sa prejaví v rámci celého výrobného programu ako tvorba sortimentu - sortimentná politika. V súvislosti s podieľaním sa výrobného podniku na tvorbe celkového sortimentu ponuky tovarov na trhu musí každý výrobca poznať základnú kategorizáciu výrobkov:
- výrobky výrobne interdependenčné - zo základnej suroviny možno často pri tom istom výrobnom procese vyrobiť rôzne konečné výrobky, z ktorých sú niektoré vyrobené ako hlavné a iné ako vedľajšie.
- výrobky odbytovo interdependenčné - výrobky, ktoré sú odbytovo navzájom v takom vzťahu, že ovplyvňujú svoje šance predaja. Tu rozlišujeme:
o výrobky substitučné - vzájomne sa nahradzujúce. Predaj 1 výrobku môže spôsobiť nepredajnosť 2.
o výrobky komplementárne - vzájomne sa dopĺňajúce. Predaj 1 výrobku zároveň vyvoláva kúpu 2.
SLEDOVANIE ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU
K dôležitým úlohám výrobkovej politiky patrí nielen uvádzanie nových výrobkov na trh, ale aj ich zdokonaľovanie počas životného cyklu a včasné rozhodovanie o ich stiahnutí z predaja a vyradení z výrobného programu.
Skúsenosti ukazujú, že výrobok v nezmenenej podobe nemožno predávať donekonečna, a to z 2 príčin:
- mení sa vkus spotrebiteľov, prestávajú mať záujem o ďalšiu kúpu toho istého výrobku (hlavne výrobky podliehajúce vplyvu módy), preto výrobcovia reagujú tak, že rozhodujú o variáciách výrobku
- pôsobí tu vplyv technického pokroku, ktorý umožňuje stále nové riešenie uspokojovania potrieb, čo núti podniky vyrábať stále nové výrobky, a to sa odráža aj v zmene výrobných podmienok a následne má dopad na predajnú cenu, resp. iné podmienky predaja; označujeme to diverzifikácia výrobkov
Diverzifikácia výrobkov má v porovnaní s variáciou výrobkov dlhodobejší charakter z hľadiska životnosti výrobku, avšak podnik musí uvažovať s obidvoma, ak si chce udržať svoju prosperitu. Z toho vyplýva, že všetky výrobky majú svoj životný cyklus, ktorý má charakteristické fázy, vyznačujúce sa určitými zvláštnosťami.
Charakteristika životného cyklu výrobku predstavuje všeobecný model vývoja obratu, príp. aj zisku z jeho predaja. Časový vývoj obratu podlieha určitým zákonitostiam, ktoré podnik využíva vo svojej odbytovej politike. Životný cyklus výrobku má 5 charakteristických fáz:
- fáza uvedenia na trh
- fáza rastu predaja
- fáza zrelosti (dospelosti)
- fáza nasýtenosti trhu
- fáza útlmu predaja (starnutia, odumierania, degenerácie)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 04 – Výrobková analýza (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥