Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie firmy

Metódy prognózovania finančnej situácie podniku sa nazývajú aj systémami včasného varovania. Ich cieľom je včas rozpoznať rodiace sa príčiny nestability v podniku.

Indikátory nestability

Indikátory sú signalizátory javov, stavov, udalostí. Ich základné využitie je v týchto oblastiach:

 • medicína (horúčka)
 • prírodovedná oblasť (predpoveď počasia)
 • ekonomická oblasť

Predstavitelia prognostickej teórie

 • PATRICK – porovnával vývoj ukazovateľov v solventných a insolventných podnikoch, poukázal na to, že vývoj vybraných podnikových ukazovateľov – indikátorov – sa začínajú odlišovať už dlho pred vypuknutím vážnych ekonomických ťažkostí
 • MERVIN – komparoval aritmetické priemery vybraných podnikových ukazovateľov úspešných a neúspešných podnikov ((-): do súboru neúspešných podnikov zaradil aj také, ktoré prestali existovať aj z iných než ekonomických dôvodov)
 • ANSOFF – koncepcia slabých signálov: strateg. Poruchy sú spočiatku slabé – medzi signálom a ohlasovanou udalosťou nie je spočiatku jednoznačná príčinná súvislosť = nie je diagnostikovateľná, no s pribúdaním informácií sa znižuje nevedomosť a tak nebezpečie možno identifikovať a jeho dôsledky lokalizovať
 • BEAVER, TAMARI, ALTMANN = zakladatelia vedeckého prognózovania finančného vývoja podnikov

Možnosť prognózovať vývoj finančnej situácie podniku je založená na hodnotení a interpretácii výsledkov dosiahnutých v súčasnosti. V nich sú obsiahnuté symptómy ďalšieho vývoja. Separácia a správna interpretácia indikátorov budúceho vývoja sú podstatou analýzy „ex ante“. Táto analýza poukazuje s časovým predstihom na nebezpečia v doterajšom vývoji a umožňuje uskutočniť ozdravné opatrenia skôr, než dôjde ku kríze.

Metódy prognózovania finančno-ekonomickej situácie firmy

Cieľom prognózovania finančno-ekonomickej situácie firmy je, aby indikátory umožnili s primeranou spoľahlivosťou zaradenie firmy do kategórie prosperujúcich, resp. neprosperujúcich firiem. Celková finančno ekonomická výkonnosť a výsledky firmy musia byť pretavené najlepšie do jednočíselného vyjadrenia. Na jeho konštrukciu možno použiť rôzne metódy. Zdrojom informácií sú účtovné závierky firiem (komprimovaným spôsobom zobrazujú celý reprodukčný proces firmy).

Prognostické metódy

Bankrotové modely

Bankrotové modely dávajú odpoveď, či podnik do určitého času zbankrotuje, využívajú to analytici v bankách pri poskytovaní úverov:

 1. Altmanov index – model Z-skóre
 2. Index dôveryhodnosti
 3. Tafflerov model
 4. Beermanová diskriminačná funkcia

Bonitné modely

Bonitné modely určujú či je firma dobrá alebo zlá (rating)

 1. Tamariho model
 2. Rýchly test – Kralickov Quicktest
 3. Multivariačná diskriminačná analýza
 4. Argentiniho model
 5. Beaverov model

Normály tempa rastu

Normály tempa rastu sú sústavy nerovností, kt. hodnotia súčasný vývoj podniku, využíva sa pri spätnej analýze správnosti vypracovania dlhodobého alebo strednodobého plánu rastu. Viac o normáloch tempa rastu nájdete v článku Normály tempa rastu.

Matematicko štatistické metódy

Jednorozmerná diskriminačná analýza (DA)

 1. Mediánový test
 2. Grafické porovnanie priemerov
 3. Beaverova jednorozmerná diskriminačná analýza

Dvojrozmerná diskriminačná analýza

 1. Dvojrozmerná diskriminačná analýza

Viacrozmerná diskriminačná analýza

 1. Altmanov základný model pre firmy s akciami verejne obchodovateľnými
 2. Altmanov základný model pre firmy s akciami verejne neobchodovateľnými
 3. Beermanova diskriminačná funkcia

Metódy bodového hodnotenia

 1. Tamariho rizikový index
 2. Rýchly test Quick Test Model

Neurónové siete

 1. Postup LVQ

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥