Metódy bodového hodnotenia

Bodové metódy

Metódy bodového hodnotenia alebo bodové metódy patria medzi modely prognózovania finančno-ekonomickej situácie podniku. Hodnoty zvolených finančných ukazovateľov sa pri bodových metódach transformujú na body pomocou bodových stupníc, ktoré sú určené expertnými metódami. Jednoduchý resp. vážený súčet bodov je veličinou, na základe ktorej sa predikuje finančný vývoj firmy.

Tamariho rizikový index

Tamariho rizikový index vyjadruje, čím VIAC bodov podnik dosiahol, tým je to pre podnik LEPŠIE. Cieľom Tamariho rizikového indexu je predikovať finančnú budúcnosť možno na základe 6 ukazovateľov. Tamari využil stupnicu zostavenú na základe vlastných emipirických poznatkov z pozorovania stoviek firiem.

Ukazovatele a ich súčet

 • 3 ukazovatele – body sa prideľujú podľa zaradenia do 1 z intervalov hodnôt
 • 3 ukazovatele – body sa prideľujú podľa zaradenia do 1 zo 4 pásiem
 • súčet bodov = Hodnota Tamariho rizikového indexu

3 kategórie podnikov

Tamari rozdelil podniky do 3 kategórií a predikuje finančnú budúcnosť podniku:

 1. 60 bodov a viac (max 100) – stabilná, rovnovážna budúcnosť podniku
 2. 31 – 60 bodov – uspokojivá budúcnosť, ale podniky môžu aj zbankrotovať
 3. menej ako 30 bodov – kandidáti na bankrot

Záver Tamariho modelu

Táto metóda je vysoko spoľahlivá.

Rýchly test Quick Test Model

Rýchly test – Quick Test Model na rozdiel od Tamariho modelu vo svojej bodovej škále postupuje opačne, čím MENEJ bodov podnik v hodnotení dosiahne, tým LEPŠIE výsledky podnik dosahuje. Minimálny počet bodov sú 4 body, maximálne môže podnik dosiahnuť 20 bodov. Rýchly test je metóda globálna, pracuje so 4 finančnými ukazovateľmi a jednoduchou bodovou stupnicou.

Vlastné imanie / aktíva podniku

 • Ukazovateľ: VI/AKT
 • Charakteristika: ukazovateľ finančnej stability firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: > 30%
  • dobrý: >20%
  • stredný: >10%
  • zlý: <10%
  • ohrozený insolvenciou: záporný podiel

Doba splácania

 • Ukazovateľ: Doba splácania
 • Charakteristika: ukazovateľ finančnej stability firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: < 3 r.
  • dobrý: < 5r.
  • stredný: <12 r.
  • zlý: >12 r.
  • ohrozený insolvenciou: >30 r.

Cash flow / tržby

 • Ukazovateľ: CF/T
 • Charakteristika: ukazovateľ výnosnosti firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: > 10%
  • dobrý: >8%
  • stredný: >5%
  • zlý: <5%
  • ohrozený insolvenciou: pomer záporný

Return on assets

 • Ukazovateľ: ROA
 • Charakteristika: ukazovateľ výnosnosti firmy
 • Stupnica hodnotenia (body):
  • veľmi dobrý: >15%
  • dobrý: >12%
  • stredný: >8%
  • zlý: <8%
  • ohrozený insolvenciou: hodnota záporná

Záver metódy Rýchly test

Rýchly test – Quick Test Model je jednoduchá a rýchla metóda. Zvýšenie spoľahlivosti sa dosahuje napr. zvýšením počtu použitých ukazovateľov. Ďalšie informácie o Rýchlom teste a ďalších bodových metódach nájdete na stránke Finančná analýza podniku.

 1. Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku – Metódy bodového hodnotenia – Zalai
 2. Bonitné modely – Varcholová

Komentáre k článku Metódy bodového hodnotenia (2)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥