POZOROVANIE

Pozorovanie je bežná životná činnosť – v priebehu dňa človek neprestajne pozoruje množstvo vecí okolo seba. Vedecké pozorovanie však má iný účel, obsah, priebeh a výsledky. Základné vlastnosti vedeckého pozorovania sú (1):

  • plánovitosť – predmet a čas pozorovania sú stanovené vopred, spôsob pozorovania je presne určený, vyskúšaný a nacvičený,
  • systematickosť – pozorovanie sa neuskutočňuje živelne, ale organizovane, v určitom čase alebo intervale,
  • objektívnosť – pozorovanie je čo najmenej ovplyvnené subjektívnymi pocitmi a názormi výskumníka, náhodnosťou a nepresnosťou.

Štruktúrované pozorovanie

Už názov štruktúrované pozorovanie hovorí, že pozorovateľ používa pri sledovaní predmetov pozorovania pozorovací
nástroj (schéma, formulár) s presne určenými kategóriami javov, ktoré chce pozorovať. (2)
Môžme tiež poevdať, že štruktúrované pozorovanie je založené na rozložení si pozorovaného javu, predmetu, činnosti na menšie oblasti. Tieto oblasti si môžme rozdeliť rôznych kategórií a prideliť im „rebríček“, podľa ktorého budeme nasledovné oblasti pozorovať. Môžme zvoliť napríklad pozorovanie od tých jednoduchších po zložitejšie, alebo naopak. Od viac vyskytujúcich po menej. Alebo si jednoducho zvoliť postup a metódu, ako budeme pozorovať a postupovať.

Priame pozorovanie

Pri priamom pozorovaní by mal pozorovateľ zaujať také stanovisko, aby čo najmenej rušil pozorované osoby, či činnosti.

Pri priamom pozorovaní pozorovateľ zaznamenáva pozorované dáta okamžite, po čas pozorovania. Používa zvyčajne pripravený formulár. (2)
Priame pozorovanie má výhodu v tom, že zachytáva reálnu atmosféru. Nevýhodou je rušivý vplyv pozorovateľa, časový stres, zaznamenané javy nemusia byť dostatočne presné, môžu v prostredí prebiehať mnohé ovplyvňujúce javy.

Nepriame pozorovanie

Pri nepriamom pozorovaní sa priebeh činností zaznamenáva na audiozáznamy, videozáznamy, či do písomných protokolov. Záznam je výhodný v tom, že je možné opakovateľné pozorovanie. Odbúrava sa tým stres, ktorý je kladený na pozorovateľa pri priamom pozorovaní. Nahrávky je možné archivovať a tiež použiť ich aj s odstupom času. Samozrejme nevýhodou je, že pozorovateľ nezíska priamy kontakt s pozorovanou realitou. Zvukový záznam alebo videozáznam sa môže v prípade potreby previesť do písomnej podoby – protokolu z pozorovania. (2)

(1)http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/pozorovanie.php?id=i11

(2)Švec, 1998

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥