PLÁNOVANIE

PLÁNOVANIE

Je manažérska funkcia, ktorá zahŕňa definovanie cieľov, formulovanie stratégií pre dosiahnutie daných cieľov a spracovanie plánov pre koordináciu a integráciu jednotlivých činností.

Dôvody plánovania:

 1. plánovanie poskytuje smer – každý zamestnanec by ho mal poznať,
 2. plánovanie znižuje negatívny dopad zmien,
 3. plánovanie minimalizuje plytvanie a prebytky – aj prekrývajúce sa činnosti,
 4. plánovanie poskytuje normy pre kontrolovanie – keď poznáme ciele a plány, potom vieme kontrolovať, či sa plnia.

Plánovanie je zamerané na budúcnosť, teda určuje čo sa má dosiahnuť a ako. Je to teda stanovenie budúcich cieľov a vhodných prostriedkov pre ich dosiahnutie. Výsledkom plánovacej funkcie je plán, t. j. písaný dokument, ktorý špecifikuje akcie, ktoré musí organizácia uskutočniť.

1. PODSTATA A OBSAH PLÁNOVANIA

A. Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou funkciou, ktorá ovplyvňuje vedenie, kontrolu a

organizovanie.

B. Určuje ciele a stanovuje cesty, ako tieto ciele dosiahnuť v stanovenom čase a na požadovanej úrovni.

C. Plánovanie úzko súvisí s informáciami:

– informácie z okolia

– interné informácie

2. ÚLOHA CIEĽOV A PLÁNOV PRI PLÁNOVANÍ

Ciele – sú predpokladané, alebo požadované výsledky jednotlivcov, skupín a celej organizácie. Poskytujú smer pre všetky manažérske rozhodovania a sú hlavným kritériom pre meranie čo sa skutočne udialo vo vzťahu k tomu, čo sa malo stať.

Plány sú formalizované dokumenty, ktoré popisujú, ako dosiahnuť ciele. Určujú aj zdroje, časový harmonogram a ďalšie potrebné aktivity.

3. DRUHY PLÁNOV PODĽA ČASOVÉHO HĽADISKA

A. Strategické plány (dlhodobé)

sú východiskom činnosti podnikov

zvyčajne sú 3 – 5 ročné

riešia oblasť podnikania, jeho rozšírenie, resp. obmedzenie

výstupom je všeobecná výpoveď

B. Taktické plány (strednodobé)

určujú hlavné komponenty podnikania

zvyčajne sú 1 – 3 ročné

výstupom sú: – finančné ciele

– komponenty alebo služby podnikania

– trhové možnosti

– zariadenia a pracovné sily

– časový rámec

C. Operatívne plány (krátkodobé)

wplnenie špecifických úloh

wzvyčajne sú kratšie ako ročné

wposkytujú dostatok dokumentácie a údajov

4. TYPY PLÁNOV

 1. Špecifické plány – sú jednoznačné, direktívne a obsahujú konkrétne ciele.
 2. Smernice – sú flexibilné plány, ktoré stanovujú všeobecné návody. Predpokladajú značnú neistotu budúcnosti.
 3. Jednorazové plány – sú určené pre riešenie unikátnej (jedinečnej) situácie.
 4. Priebežné plány – sú návodom na činnosti, ktoré sa opakujú.

5. DRUHY PLÁNOV PODĽA OBJEKTOV RIADENIA

A. Plánovanie výkonných činností podniku

výskum a vývoj, výroba, zabezpečenie zdrojov, predaj, financie, …

Plánovanie podniku ako celku

 1. CIELE SÚ DOBRE STANOVENÉ AK:
  1. vytvárajú previazaný reťazec výstupov, sú zamerané na výsledky, nie na aktivity,
  2. majú písomnú formu sú viditeľné – vnímateľné,
  3. sú kvantifikovateľné a merateľné,
  4. sú zrozumiteľné a časovo vymedzené,
  5. sú náročné a pritom reálne dosiahnuteľné,
  6. sú zdieľané všetkými zamestnancami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥