PODPORNÉ ČINNOSTI

Rovnako pri primárne aj podporné činnosti je možné roztriediť do niekoľkých všeobecných kategórií a každá z nich zahŕňa rozdielne špecifické funkcie v závislosti od charakteru odvetvia. Podporné činnosti pri napĺňaní cieľov firmy zohrávajú významnú úlohu.

I. Personalistika – RĽZ
Skladá sa z činnosti ako napr. nábor, prijímanie pracovníkov, zvyšovanie ich kvalifikácie, spôsob odmeňovania a stimulovania všetkých zamestnancov v P, starostlivosť o sociálne záujmy pracovníkov.
Cieľom tejto činnosti je, aby pre P bol zabezpečený dostatočný počet pracovníkov vo vhodnej kvalifikačno-profesnej i vekovej štruktúre.

II. Financovanie
Cieľom je zabezpečiť pre P dostatočný prísun fin. zdrojov a tým dosiahnuť fin. sebestačnosť P, zachovanie a udržanie fin. rovnováhy a optimálnej kapitálovej štruktúry.
Úlohou financovanie je riešiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy so ŠR, s rozpočtom miest a obcí, s finančnými a kapitálovými inštitúciami, s vlastnými pracovníkmi a vlastníkmi kapitálu.

III. Investovanie
Investičná činnosť P predstavuje oblasť aktivít zameraných na obnovu a rozšírenie hmotného a nehmotného DM. V menšej miere môže ísť o investovanie do finančného majetku, trvalého prírastku OM, reklamy a výchovy pracovníkov.

IV. Výskum a vývoj
Spolu s ostatnými nástrojmi MM zohráva táto činnosť významnú úlohu. Je reprezentovaná snahou, na základe vlastných alebo externých vedeckých a technických poznatkov zdokonaľovať vyrábané výrobky a poskytované služby (výrobkové inovácie) a zlacňovať a zvyšovať produktivitu používaných výrobných postupov (technologické inovácie).
Ide o činnosti potrebné k zdokonaleniu transformačných procesov a výstupov firmy a tým ovplyvňujú všetky časti hodnotového reťazca. Typickým príkladom sú informačné technológogie, ktoré môžu podporovať všetky činnosti od príjmu objednávok až po výrobný proces a samotný výrobok.

V. Všeobecná administratíva
Zahŕňa admistratívne podporné činnosti, ako je účtovníctvo, financie, všeobecné riadenie, právna pomoc, plánovanie.
Činnosti tohto druhu sú obvykle centralizované tak, aby podporovali celý podnikový systém. V diverzifikovaných firmách sú tieto činnosti často rozdelené medzi podnikové riaditeľstvo a divízie alebo podnikové jednotky.

Komentáre k článku PODPORNÉ ČINNOSTI (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥