Podniky v SR a stratégia

Uveďte hlavné špecifiká strategického riadenia malých podnikov v SR
Keďže malé podniky sú vlastníctvom jednotlivca, právomoc je koncentrovaná a proces prijímania rozhodnutí je veľmi rýchly.
Podnik nemá v danej oblasti dominantné postavenie.
Typickou stratégiou je stratégia špecializácie.
Vlastníci – manžéri – poznajú svojich zákazníkov, zameriavajú sa na uspokojovanie ich špecifických potrieb a kvalitu.
Nevýhodou je obmedzená možnosť získať dodatočné zdroje, kapitál.

Uveďte hlavné špecifiká strategického riadenia veľkých podnikov v SR
Ide o podniky veľké počtom zamestnancov i finančne. Poväčšine a. s. -t. j. veľký počet spoločníkov, čo vedie k strate rozhodovacej právomoci a jej prenosu na top manažment.
V týchto podnikoch sa používajú všetky organizačné a riadiace princípy z oblasti manažmentu. Časté sociálne problémy, riešené pomocou dekoncentrácie- t. j. vzniku menších jednotiek zameraných na sériovú výrobu veľmi diverzifikovaných výrobkov, ktoré sú určené pre národný aj multinacionálny trh. Vedie to k poklesu nákladov.
Častou formou veľkých podnikov je aj holding a multinacionálna firma. Multinacionálna firma predstavuje alokáciu výroby v rôznych krajinách a zahŕňa niekoľko stratégií:
-stratégia znižovania nákladov na báze lacnejších vstupov,
-obchod. Stratégia implementácie v zahraničí s cieľom otvoriť trhy a prekonať colné bariéry,
– stratégia využívajúca diferencie v legislatíve štátov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥