Plánovanie a riadenie výroby

Plánovanie a riadenie výroby zabezpečuje 4 funkcie:

 1. plánovanie výrobného programu
 2. plánovanie množstva
 3. plánovanie lehôt a kapacít
 4. riadenie a kontrola vybavovania objednávok

Plánovanie výrobného programu

Plánovanie výrobného programu je východiskom pre každé plánovanie priebehu výroby. PVP je kompromisom medzi SOFT a HARD filozofiou.

HARD filozofia hovorí, že každé riadenie má byť exaktné (všetko vo firme sa dá vyjadriť v parametroch), zatiaľ čo SOFT filozofia hovorí, že hlavnú úlohu v riadení má človek.

Prognóza vychádza zo:

 • štatistického prognózovania na základe extrapolácie minulosti,
 • odhadu predaja na základe očakávania chovania dopytu,
 • analýzy trhových reakcií na podporu predaja na testovacích trhoch.

Prognóza budúcich objednávok je kompromisom medzi:

 • štatistickým prognózovaním na základe extrapolácie minulosti,
 • odhadom predaja na základe očakávania chovania sa dopytu,
 • analýzou trhových reakcií na podporu predaja na testovacích trhoch.

Prognóza vývoja dopytu zahŕňa štatistiku, prognózu vývoja dopytu a testovacie trhy – výskum trhu.

Plánovanie množstva

Plánovanie množstva je dôležitou súčasťou manažmentu zásob, ktorá zabezpečuje optimálne množstvo objednávok a kontrolu zásob.

Pre stanovenie hrubej potreby existujú tri základné prístupy: programovo orientované metódy, spotrebne orientované metódy a zásobovo orientované metódy. Každá metóda sa líši svojím prístupom k určovaniu potrieb a ich optimalizácii. Plánovanie množstva vychádza zo stanovenia hrubej potreby. Pre stanovenie hrubej potreby existujú 3 spôsoby:

Programovo – orientované metódy

 • Môžu byť buď analytické, alebo syntetické, alebo mať podobu Gozinto – grafu
 • Analytické metódy určovania potrieb vychádzajú z kusovníkov (množstvo z ktorého sa má niečo zostaviť napríklad model lietadla)
 • Syntetické metódy vychádzajú z evidencie, z dokladov o použitých surovinách, materiálu a náhradných dielcov
 • Gozinto – graf vyjadruje vzťahy medzi finálnymi výrobkami a surovinami a dielmi pomocou lineárnych rovníc diferencovaných podľa úrovne riadenia (sústava lineárnych rovníc pre určenie potreby medzi rôznymi úrovňami a subjektmi)

Spotrebne orientované metódy

 • Vychádzajú z modelov dopytu (2 základné typy):
 • Deterministické metódy – sa používajú pre menší počet komodít vyššej hodnoty. Máme meniace sa premenné a z týchto sú odvodené vzťahy (nie je tu na rozdiel od stochastických metód náhodná zložka).
 • Stochastické metódy – sa používajú pre komodity nižšej hodnoty pri nehospodárnosti iných metód.

Stochastické metódy využívajú 3 charakteristické priebehy potrieb:

 • Konštantný Xt = Mt + Zt
 • Trendový Xt = Mt + Trt + Zt
 • Sezónne kolísajúci Xt = Mt + Trt + St + Zt = Mt + St + Zt

Legenda:
Xt – prvok časovej rady o spotrebe určitého materiálu, ktorý sa vzťahuje vždy na rovnako dlhé obdobie
Mt – dlhodobo konštantná potreba
Zt – náhodný faktor s relatívne malým rozptylom
Trt – trend v podobe relatívne vyrovnanej funkcie
St – sezónne kolísanie s relatívne krátkym trvaním

Zásobovo orientované metódy

Zásobovo orientované metódy slúžia na určenie optimálneho množstva objednávok a následnej kontroly zásob. Základom sú tzv. optimalizačné kritériá (najčastejšie minimalizácia celkových nákladov spojených so zásobovaním a nákupom surovín).

Medzi zásobovo orientované metódy patria napríklad:

 • metóda periodického zásobovania
 • metóda ekonomického množstva objednávky (EOQ)
 • metóda riadenia zásob pomocou modelovania dopytu

Subjektívne orientované metódy

Subjektívne orientované metódy sa používajú sa v dvoch prípadoch:

 1. ak chýbajú informácie
 2. ak ide o nové trhy

Subjektívny odhad môže byť intuitívny alebo pomocou analógie:

 • odhad predajcov – prognóza do budúcnosti, keď nemám informácie
 • metóda Delphi – jej výhodou je, že je presnejšia, ale časovo aj finančne náročnejšia (musí sa zísť Delphi commiti)
 • skupina expertov – naši experti a externý pracovníci (napríklad prognóza predaja kolieskových korčúľ v USA na základe vzorky skateboardov)

Plánovanie lehôt a kapacít

Cieľom plánovania lehôt a kapacít je plánovať a koordinovať časový priebeh vybavovania objednávok zo zreteľom na kapacitné obmedzenia. Patrí sem:

 1. Termínovanie priebehu (popredné a spätné)
 2. Prepočet potreby kapacít
 3. Kapacitné vyrovnávanie (keď požiadavky sú iné ako kapacity)
 4. Plánovanie poradia v závislosti na stanovených cieľoch

2 problémy:

 1. stanovenie priorít – konflikt medzi minimalizáciou času tokov
 2. maximalizácia využitia kapacity

Riadenie a kontrola vybavovania objednávok

Cieľom riadenia a kontroly vybavovania objednávok je riadiť výrobu spojenú s plánovaním a realizáciou vybavenia objednávky v časovo krátkom úseku.

Patria sem činnosti, ako je samotné vybavenie objednávky, rozvrhovanie práce, sledovanie priebehu vybavovania objednávky či informačná základňa bázy dát:

 • evidencia
 • rozvrhovanie
 • zabezpečovanie informácií

Funkcie plánovania a riadenia výroby môžu byť pokryté koncepciami PPS (využívajú integrované systémom CAM a CAD programy).

AutoCAD

AutoCAD je profesionálny softvér pre 2D a 3D návrh, ktorý umožňuje vytvárať precízne výkresy a modely. AutoCAD cena sa líši v závislosti od verzie a možností, ktoré program ponúka, no zvyčajne ide o značnú investíciu pre firmy a profesionálov. AutoCAD ponúka široké možnosti prispôsobenia, import a export rôznych formátov súborov a množstvo užitočných nástrojov pre efektívne a presné navrhovanie.

Systémy riadenia

Poznáme 2 systémy riadenia:

 • systém smerných čísel – filozofia založená na vzťahu množstva a času
 • systém riadenia úzkych miest – filozofia založená na optimálnom využití najužších miest v linke

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥