PLÁNOVACIE POSTUPY

V rôznych organizáciách a na rôznom stupni riadenia sa využívajú rôzne plánovacie postupy. Poznáme niekoľko plánovacích postupov:

a) plánovanie “zvrchu“ – plánovanie zhora-nadol – centralizované plánovanie, kde vyššia hierarchická úroveň určí ciele a vypracuje aj plány pre nižšie úrovne, a to kvôli tomu, že vedenie sa domnieva, že pracovníci nie sú dostatočne schopní a že neradi preberajú zodpovednosť.

b) plánovanie “zdola“ – plánovanie zdola-nahor – decentralizované plánovanie, ktoré vychádza z predpokladov, že nižšie riadiace úrovne naformulujú vlastné ciele a vypracujú také plány, ktoré by odrážali ich momentálne možnosti. Tieto plány sa potom v centre schvaľujú.

c) kombinovaný systém plánovania – využíva ho väčšina firiem, rozpíše sa na jednotlivé nižšie úrovne a oni potom vypracujú plány podľa vlastných možností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥