MANAŽMENT OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ

Obslužné procesy majú obsluhovať a zabezpečovať hospodárny chod základných procesov.
Podsystémy manažmentu obsluhy tvoria:
1. materiálové hospodárstvo podnik. jednotky – zabezpečuje zásobovanie, skladovanie a dopravu materiálu
2. údržbársko-opravárenská činnosť- 2 oblasti:
a) činnosti, ktorými sa predchádza následkom procesu fyzického opotrebenia = udržiavanie
b) činnosti, ktorými sa následky fyzického opotrebenia odstraňujú = opravy
3. nástrojárske hospodárstvo
– plánovanie potreby náradia, obstarávanie náradia, technická príprava výroby náradia, zhotovovanie náradia a jeho údržba, normovanie a skladovanie náradia, zabezpečenie pracovísk potrebnými druhmi náradia, sledovanie stupňa opotrebovania náradia

4. energetické hospodárstvo
– zabezpečiť energetické potreby podnik. jednotky v požadovanom množstve, znižovať mernú spotrebu energie i N na jednotku energie, zvyšovať finálne výsledky z jedenotky spotreb. energie
5. ostatné obslužné činnosti
– nastavovanie strojov a zariadení
– zabezpečenie biologických potrieb robotníkov
– zdravotnícko-hygien. obsluha a ďalšie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥