MANAŽMENT POVÝROBNÝCH ČINNOSTÍ

Poskytovanie služieb spojených s výrobou je späté s 2 základnými pojmami:
a) poskytnutie služieb, ktoré zákazník vyhľadáva
b) skúsenosť, ktorá vzniká vo chvíli, keď zákazník tieto služby spotrebúva

Význam povýrobných služieb
Poskytnutie služieb nie je dôležité iba na zvýšenie hodnoty, ktorú kupujúci hľadá v poskytnutí služieb, ale stáva sa predovšetkým zbraňou konkurencie vo všetkých tých sektoroch, kde sú služby zjednodušené.
Kvalita služieb má byť prezentovaná vynikajúcou úrovňou, ktorú si podnik. jednotka stanovuje na uspokojenie svojich zákazníkov. Podnik. jednotka vyhráva tým, že sa zákazníkom prispôsobuje.

Doposiaľ u nás starostlivosť o výrobok vo väčšine prípadov končila jeho vyexpedovaním z fabriky. Podnikat. ekonomika však vyžaduje pozornosť venovať predovšetkým zákazníkovi, ktorému výrobok slúži, zabezpečiť teda i povýrobné služby, ktoré sú nevyhnutnou, organickou súčasťou stratégie rozvoja výroby.
Povýr. služby – súbor takých obchodných, ako aj technických, servisných a iných služieb, ktoré sú v súčasnosti jedným z nových, netradičných kritérií kvality a tvoria jednu z rozhodujúcich zložiek manažmentu kvality podnik. jednotky.
Výroba môže prostredníctvom povýrobných služieb získať od zákazníkov už prvotné signály o nedostatkoch v kvalite výrobkov, tým pohotovo odstraňovať ich príčiny vo výrobe. Výsledky z analýzy používania výrobku môže využiť ako inšpiračný zdroj ďalšieho zdokonaľovania výrobkov. U zákazníka sa technická, obchodná, údržbárska a ďalšia servisná starostlivosť výrobku o kvalitu výrobkov v používaní prejavuje v jeho spokojnosti a to tým, že mu výrobok spoľahlivo funguje a slúži.

Formy povýrobných služieb
1. pokračovanie povýrobnej etapy priamo vo výrobnom podniku (týka sa to najmä manipulácie, prepravy, skladovania či balenia)
2. kvalita dodávky výrobku spotrebiteľovi
3. utváranie podmienok na bezproblémové používanie svojho výrobku (dokumentácia, propagácia, poradenstvo, servis, zásobovanie náhradnými dielmi a pod)
4. ochrana spotrebiteľa

K najdôlež. úlohám povýrobných služieb patria:
? zabezpečiť aby nedošlo k znehodnoteniu kvality výrobkov pred ich expedíciou
? zabezpečiť kvalitatívnu stránku dodávky v súlade s požiadavkami zákazníka
? utvoriť podmienky na primerané používanie výrobku počas jeho ekonomickej životnosti.

Služby:
a) pred dodávkou (obch.-tech. dokumentácia, informačno-propag. akcie, poskytovanie techn. – poradenskej činnosti)
b) počas, resp. v čase dodávky (sprievodná technická dokumentácia, návody na použitie, montážne schémy, záručné listy, aplikačné služby, technická pomoc pri používaní výrobku, služby pri úprave výrobkov)
c) po realizácii dodávky (servisné služby, služby spojené so zabezp. náhr. dielov, rozširovanie a predlžovanie podmienok záruky, inšpekčná služba, sprostredkovateľská služba)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥