Financovanie samosprávneho kraja

Financovanie samosprávneho kraja – vlastné príjmy, štátne dotácie. Rozpočet na dobu jedného roka.

Vlastné príjmy samosprávneho kraja – príjmy z majetku, príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z pokút, výnosy z dobrovoľných zbierok, príspevkov a darov PO.

Výdavky samosprávneho kraja – výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych funkcií, so správou vlastného majetku, s tvorbou a plnením programu soc. a ekon. rozvoja, iné.

Audítor – overuje ročnú účtovné závierku.

Funkcia predsedu samosprávneho kraja je nezlučiteľná s funkciou – poslanca zastupiteľstva, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, štat. Zástupcu PO, zamestnanca samosprávneho kraja, starostu obce alebo primátora mesta.

Predseda môže uložiť pokutu – do výšky 500 000, – Sk. Je príjmom samosprávneho kraja.

Hlavný kontrolór – kontroluje plnenie úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu, kontrolu hospodárenia a nakladania s jeho majetkom.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, predsedu, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, iného zamestnanca samosprávneho kraja.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí – uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou.

Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie, ak – bol odsúdený za trestný čin, vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hl. kontrolóra, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

Komisie – zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú a finačnú komisiu. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslanec. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci však musia tvoriť viac akon polovicu členov komisie. Predsedom komisie je poslanec. Schádzajú sa raz za mesiac.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥