FINANČNÉ ZDROJE PODNIKU

FINANČNÉ ZDROJE podniku môžeme členiť z rôznych hľadísk, pričom každé nám bližšie charakterizuje istú stránku ich pôsobenia v podniku.

a) podľa účelu, na ktorý sú určené, získava podnik finančné zdroje ako kapitál alebo ako peniaze:
– FZ ako kapitál – ak zdroje slúžia na zriadenie, rozšírenie, modernizáciu alebo iné zveľadenie podniku, investujú sa, vkladajú sa teda do podniku na trvalo alebo dlhodobo. Podnik ich spravidla získava na kapitálovom trhu.
– FZ ako peniaze – slúžia na zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity P v priebehu jeho hospodárenia, uspokojujú iba dočasnú, spravidla krátkodobú finančnú potrebu, a získavajú sa na peňažnom trhu

b) z časového hľadiska:
– FZ k dispozícii na neobmedzený čas (trvalo) – takýto charakter má ZI podniku získavané pôvodnými a dodatočnými vkladmi vlastníkov a samofinancovaním
– dlhodobé FZ – zdroje získavané úverovou formou. Spravidla sa podrobnejšie členia na dlhodobé záväzky (so splatnosťou nad 4 až 6 r) a strednodobé záväzky (so splatnosťou 1 až 4 r).
– krátkodobé FZ – rôzne druhy úverových zdrojov s lehotou splatnosti do 1 roka

c) z hľadiska vlastníctva:
– vlastné FZ – interné zdroje, pôvodné a dodatočné vklady vlastníkov. Všetky tieto zdroje má podnik trvalo k dispozícii, vytvárajú jeho vlastné imanie, t.j. ZI, fondy, v ktorých sa postupne kumulujú vnútorné podnikové zdroje venované na jeho rozvoj (kapitálov fondy a fondy zo zisku), ako aj ešte nerozdelený zisk.
– cudzie FZ – zahŕňajú všetky druhy úverov, pôžičiek a záväzkov (vrátane stálych a nestálych pasív), príp. aj nenávratnú finančnú pomoc, ktorú poskytuje podniku ŠR, účelové fondy a nadácie.

d) podľa zdroja, z ktorého do podniku finančné zdroje plynú:
– externé FZ – všetky zdroje plynúce do podniku od iných subjektov, t. z. všetky druhy úverov a pôžičiek, dotácie, ale aj pôvodné a dodatočné vklady vlastníkov
– interné FZ – zisk po zdanení znížený o dividendy, odpisy z IM a zdroje uvoľňované pri zmenách majetkovej a finančnej štruktúry

Základným vnútorným zdrojom financovania sú zisky a odpisy. Čím je vyšší zisk, tým väčšie má firma zdroje na svoj rast. V a. s. je to nerozdelený zisk.

Odpisy predstavujú hodnotu opotrebovaných kapitálových statkov, ktorá sa vytvára na ich náhradu, môže sa však použiť aj na rozšírenie kapitálových statkov. Štát určuje mieru amortizácie. Čím je ekonomika vyspelejšia, tým viac odpisov využíva na rozšírenie kapitálových statkov. Urýchlená amortizácia umožňuje sústrediť väčšiu časť odpisov v oveľa kratšej dobe, ako zodpovedá fyzickému opotrebeniu. Keď sa rast firmy uskutočňuje z vnútorných zdrojov, hovoríme o tzv. samofinancovaní. Výskumy ukazujú, že s rastom veľkosti P zvyšuje sa podiel financovania z vnútorných zdrojov.

Vonkajšími zdrojmi financovania sú pôžičky z banky alebo priamo od držiteľov peňazí prostredníctvom vydania obligácií alebo emisie nových akcií.

Veľké a.s. využívajú viac financovanie z vlastných zdrojov, relatívne menšie firmy sú odkázané viac na vonkajšie zdroje (najmä na bankový úver). Významným činiteľom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie o spôsobe financovania, je daňová politika štátu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥