Finančné potreby podniku

Podnik na financovanie svojej činnosti môže využívať širokú škálu finančných zdrojov.

Finančné potreby P môžeme z hľadiska príčin ich vzniku členiť na:
– potreby vznikajúce pri založení podniku
– potreby vznikajúce pri činnosti a ďalšom rozvoji podniku – ďalší rozvoj podniku je podmienený zvyšovaním kapitálu. Zdrojmi môžu byť:
– dodatočné vklady vlastníkov (v a.s. ďalšia emisia akcií, v iných právnych formách zvýšenie vkladu spoločníkov)
– vnútorné zdroje zahŕňajúce zisk po zdanení znížený o podiely vyplatené vlastníkom, a odpisy HIM a NIM (odpisy neznamenajú prírastok kapitálu, len uvoľnenie jeho časti v peňažnej forme; používajú sa spravidla na obnovu IM, príp. s ďalšími zdrojmi uvoľnenými reštrukturalizáciou podnikového majetku na alokáciu zodpovedajúcu rozvojovým zámerom podniku)
– prírastky podnikových záväzkov, predovšetkým záväzkov dlhodobých a strednodobých

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥